Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 103/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2013 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
plan rzeczowo-finansowy, środki publiczne, dotacje podmiotowe, przychody własne, podział, dysponowanie

Zarządzenie Nr 99/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie określenia wytycznych dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dostosowania programu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela do wymagań ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r., poz. 131)
wytyczne, program kształcenia, zawód nauczyciela

Pismo okólne Nr 47/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i modernizację obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap
komisja przetargowa, zamówienie publiczne, roboty budowlane, modernizacja, CEKFiS, II etap

Uchwała Senatu Nr 85/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
szczegółowe warunki, tryb rekrutacji, studia doktoranckie, rok akademicki 2013/2014