Dział Dydaktyki

Do zakresu zadań Działu Dydaktyki należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z
organizacją procesu dydaktycznego w Uniwersytecie, w tym:

 1. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących dydaktyki;
 2. przygotowywanie na posiedzenia Senatu dokumentów związanych z obszarem zadań
  Działu;
 3. ewidencja wszystkich form studiów oraz form kształcenia;
 4. kontrola, rejestrowanie i archiwizowanie planów studiów;
 5. rejestrowanie i archiwizacja efektów kształcenia;
 6. kontrola akt osobowych kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów;
 7. immatrykulacja studentów oraz prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów;
 8. analiza i merytoryczne i formalne przygotowanie spraw wymagających decyzji
  Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia;
 9. koordynacja i obsługa administracyjna spraw związanych z zajęciami
  ogólnouczelnianymi (fakultetami);
 10. ewidencja uczestników studiów doktoranckich oraz prowadzenie księgi dyplomów
  doktorskich;
 11. ewidencja uczestników studiów podyplomowych oraz prowadzenie księgi świadectw
  ukończenia studiów podyplomowych;
 12. ewidencja kursów dokształcających i szkoleń
 13. koordynacja i obsługa programu Mobilności Studentów MOST;
 14. przygotowywanie dokumentów związanych z przyjęciem cudzoziemców na I rok
  studiów na podstawie decyzji Rektora.
 15. wydawanie cudzoziemcom decyzji, zaświadczeń oraz prowadzenie korespondencji z
  MNiSW i strażą graniczną
 16. prowadzenie dokumentacji studentów – cudzoziemców;
 17. sporządzanie zamówień zbiorczych na druki wartościowe, ścisłego zarachowania,
  obowiązujące w procesie dydaktycznym oraz prowadzenie centralnej ewidencji
  likwidacji tych druków;
 18. sporządzanie sprawozdań do MNiSW, GUS, BUWiWM, SG, zbiorczych statystyk i
  analiz w zakresie spraw dotyczących studentów, doktorantów i słuchaczy oraz danych
  do systemu POLON;
 19. prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem zajęć dydaktycznych
  realizowanych przez nauczycieli akademickich na stacjonarnych i niestacjonarnych
  studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich,
  studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, w tym:
  • kontrola i rozliczania pensum oraz godzin ponadwymiarowych w poszczególnych
   jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu;
  • kompletowanie dokumentów dotyczących wypłat za godziny ponadwymiarowe i
   usługi edukacyjne pracownikom naukowo-dydaktycznym, dydaktycznym i
   osobom świadczącym usługi edukacyjne w ramach umów cywilno prawnych;
  • sprawdzanie poprawności stosowanych stawek za godziny ponadwymiarowe
   i za godziny realizowane w ramach usług edukacyjnych na podstawie umów
   cywilno-prawnych;
  • analiza i weryfikacja obciążeń dydaktycznych z planami studiów,
   harmonogramami i podziałem na grupy;
  • prowadzenie rejestru zawieranych w Uniwersytecie umów cywilnoprawnych,
   związanych z przebiegiem studiów stacjonarnych;
  • rozliczanie fakultetów, sekcji i innych form kształcenia oraz przygotowywanie dla
   wymienionych form umów cywilno-prawnych;
  • rozliczanie planistów i sporządzanie umów cywilno-prawnych;
  • obsługa programu płacowego SIMPLE w zakresie wprowadzania wynagrodzeń
   osobowych i bezosobowych;
  • wykonywanie analiz obciążeń dydaktycznych;
  • kontrola i analiza minimum kadrowego oraz współpraca przy wprowadzaniu
   danych do systemu POLON.