Praktyki Zawodowe dla studentów

Studium Praktyk  organizuje praktyki zawodowe przewidziane w planach studiów. Osobliwością praktyk jest ich charakter - są konkretnym i sytuacyjnym działaniem.

Formy praktyk zawodowych (ogólna charakterystyka - niezależnie od kierunku i specjalności na których są realizowane):

Praktyki śródroczne - traktowane jako przedmiot, dla którego w planach studiów wyróżnia się ściśle określoną liczbę godzin w wymiarze tygodniowym, w poszczególnych semestrach studiów. We wskazanej formie występują dwa rodzaje praktyk - ogólnopedagogiczne i specjalistyczne. Realizowane są na studiach stacjonarnych.

  1. Praktyki zawodowe ciągłe:
    • ogólnopedagogiczne (w tym kolonijne) - najogólniej mówiąc, pozwalają studentom ocenić swoje możliwości i cechy osobowościowe do wykonywania w przyszłości wybranego zawodu.
    • specjalistyczne - stwarzają studentom możliwość odbywania stażu na konkretnym odcinku pracy - zgodnym ze specjalnością.
    • Praktyki ciągłe są realizowane dla poszczególnych rodzajów studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) w wymiarze zgodnym ze standardami nauczania. Harmonogramy praktyk na rok akademicki zatwierdza Prorektor ds. dydaktyki. W wyznaczonych terminach studenci podejmują praktyczne działania, w kolejno po sobie następujących tygodniach kalendarzowych (studenci studiów stacjonarnych), bądź w systemie cyklicznym, ciągłym, jednodniowym (dotyczy praktyk odbywanych przez studentów studiów niestacjonarnych).
  2. Kształcenie praktyczne realizowane jest zgodnie ze szczegółowymi programami praktyk opracowywanymi odrębnie dla poszczególnych kierunków, specjalności i miejsc praktyk.
  3. Zajęcia praktyczne w instytucjach edukacyjnych i i innych, skorelowane z kursami poszczególnych przedmiotów kształcenia (głównie metodyki oraz dydaktyki).