prof. dr hab. Hejnicka-Bezwińska TeresaSylabusy

Tutaj umieszczam programy nauczania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 40/2011/2012

Rektora UKW

z dnia 10 lutego 2012 r.

OPIS PRZEDMIOTU

 

Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do pedagogiki

Kod przedmiotu

 

 

Wydział

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut/Katedra

Instytut Pedagogiki

Kierunek

Pedagogika

Specjalność/specjalizacja

 

Poziom kształcenia:

studia pierwszego stopnia

Profil:

Ogólnoakademicki

Forma studiów

stacjonarne

Rok/semestr

 I

1

 

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko koordynatora przedmiotu

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska

 

Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć

Wykład: 45h,

konwersatoria: 30h,

Liczba punktów ECTS

 1. Wykład 3 ECTS, konwersatoria 3 ECTS
 2. Sposób wyznaczenia punktów (1 punkt ECTS odpowiada 25 h pracy studenta):

- nakład pracy studenta stacjonarnego: godziny kontaktowe 45w+30k, praca samodzielna 30w+45k;

 

Rygory

egzamin, zaliczenie z oceną

Typ przedmiotu

przedmiot z zakresu nauk podstawowych, moduł pedagogiczny

Język wykładowy

 język polski

 

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie maturalnym.

Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

W01 Student/ka zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz sposoby jej zastosowania.

W02 Student/ka ma elementarną wiedzę o rozwoju i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;

W03 Student/ka zna podstawowe teorie dotyczące wychowania – nauczania – uczenia się, rozumie różnorodne uwarunkowania i zakłócenia tych procesów;

W04 Student/ka zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania oraz dokonujące się w nich zmiany (Student/ka ma elementarną wiedzę o związkach najważniejszych doktryn pedagogicznych z ideologiami edukacyjnymi i systemami filozoficznymi; rozumie ich uwarunkowania historyczne i kulturowe).

Umiejętności:

U01 Student/ka posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań z zakresu nauk pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań;

U02 Student/ka potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki i nauk z nią powiązanych;

U03 Student/ka posiada rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów. 

Kompetencje społeczne:

K01 Student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę samokształcenia i aktywności w procesie doskonalenia zawodowego.

K06 Student/ka jest świadom(y)(a) istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.

 

 

 

 

 

     .....................................................       .........................................................................................................................................

                                                   data                                                     podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. Opis sposobu sprawdzania efektów kształcenia dla przedmiotu z odniesieniem do form zajęć i sprawdzianów

 

Efekty kształcenia a forma zajęć

Ocenianie efektów kształcenia

    Efekty kształcenia dla **

Forma zajęć

Sposoby

 oceniania***

Efekty

kształcenia dla przedmiotu

kierunku

Przedmiotu

K_W01,

W01

 W,  K

 Egzamin

W01, W02, W03, W04

K_W02

W02

W, K

Kolokwium

W01, W02

K_W09

W03

W

przegląd literatury – esej - prezentacja multimedialna

W01, W02,

U01, U02, U03

K_W11

W04

W

Aktywność

 K01, K02

K_U05

U01

K

 

 

K, U06

U02

K

 

 

K_U07

U03

K

 

 

K_K01

K01

K

 

 

K_K07

K06

K

 

 

 

 

Dodatkowe objaśnienia do „Opisu przedmiotu”:

*          Opracowanie i podpisanie „Opisu przedmiotu”:

 1. opis przedmiotu jest opracowany i podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę;
 2. opis przedmiotu jest opracowany i podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia); przygotowanie przez koordynatora opisu przedmiotu wymaga współpracy z pozostałymi osobami prowadzącymi przedmiot;
 3. przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie całego przedmiotu niezależnie od jego formy.

**        Tabela. Lewa część tabeli jest przyporządkowaniem efektów przedmiotowych (W01, U02, K01) do efektów kierunkowych (K_W01, K_U02) oraz wskazaniem form zajęć (W – wykład; L – laboratorium; Ć – ćwiczenia itd.) pozwalających osiągnąć efekty dla przedmiotu.

***      Tabela. W prawej części tabeli należy zamieścić sposoby oceniania (określają prowadzący – w tabeli podano przykłady) oraz efekty przedmiotowe, które są w określony sposób sprawdzane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU

Rok akademicki:  (2012/2013)  Semestr: (zimowy/letni)

Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do pedagogiki

Wydział

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut/Katedra

Instytut Pedagogiki

Kierunek

Pedagogika

Specjalność/specjalizacja

 

Opisywana forma zajęć

Wykład

Liczba godzin dydaktycznych

stacjonarne 45h

 

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego daną formę zajęć

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska; dr Helena Ostrowicka

Treści programowe realizowane podczas zajęć

 

 1. 1.Przedmiot pedagogiki jako dyscypliny naukowej (społeczna praktyka edukacyjna).
 2. 2. Historyczna zmienność społecznej praktyki edukacyjnej.
 3. 3. Różne rodzaje wiedzy o edukacji jako przedmiocie badań pedagogicznych.
 4. 4. Nauka (pedagogika) i społeczna praktyka edukacyjna jako dwie odrębne dziedziny kultury.
 5. 5. Kontekst ideologiczny, kulturowy i polityczny warunkujący powstanie systemu oświatowego oraz pedagogiki jako dyscypliny naukowej.
 6. 6. Związek pedagogiki z innymi dyscyplinami naukowymi.
 7. 7. Rozwój pedagogiki tradycyjnej jako dyscypliny naukowej wytwarzającej i weryfikującej wiedzę o edukacji
 8. 8. Doktryny pedagogiczne jako forma paradygmatu edukacyjnego – ideologiczne i filozoficzne podstawy, problem legitymizacji, znaczenie w procesie profesjonalizacji zawodowej oraz w społecznym dyskursie o edukacji.
 9. 9. Kontekst społeczno-polityczno-kulturowy zmian ujawnianych współcześnie w oczekiwaniach wobec praktyki edukacyjnej (wiedzy o edukacji,  instytucji edukacyjnych, profesjonalizacji zawodowej).
 10. 10. Problemy współczesnej pedagogiki (w poszukiwaniu tożsamości) i jej związków ze społeczną praktyką edukacyjną.
 11. 11. Tradycje paradygmatyczne w naukach humanistycznych i społecznych oraz ich związek z orientacjami metodologicznymi i akceptowanymi metodami badań w pedagogice. 
 12.  
 13.  

Metody dydaktyczne

Wykład

Metody i kryteria oceniania

egzamin pisemny: testowy. Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy (W01, W02, W03, W04).

Rygor

Egzamin

Literatura podstawowa

 Gutek G.L. (2003) Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk. GWP.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008) Pedagogika ogólna. Warszawa. WAiP.

Kron R.W. (2012) Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. Sopot. GWP.

 Pedagogika. Podręcznik akademicki,  t. 1; cz. 1 (2003) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa. WN PWN.

Pedagogika – leksykon. (2000) B. Milerski, B. Śliwerski (red.).  Warszawa. WN PWN.

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych  (2004) S. Palka (red.) Kraków. UJ

Rutkowiak J. (1995) „Pulsujące kategorie” jako wyznaczniki mapy odmian myślenia o edukacji. W: Odmiany myślenia o edukacji. J. Rutkowiak (red.). Kraków. Oficyna Wydawnicza IMPULS.

Śliwerski B. (2009) Problemy współczesnej edukacji. Warszawa.

Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe)

Bibliografia zawarta w pracach stanowiących literaturę podstawową dla przedmiotu.

 

     .....................................................          ......................................................................................................................................

                                                   data                                                     podpis prowadzącego daną formę zajęć

 

   .....................................................          ......................................................................................................................................

                                                  data                                                        podpis koordynatora przedmiotu

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU

Rok akademicki:  (2012/2013)  Semestr: (zimowy/letni)

Nazwa przedmiotu

Wprowadzenie do pedagogiki

Wydział

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut/Katedra

Instytut Pedagogiki

Kierunek

Pedagogika

Specjalność/specjalizacja

 

Opisywana forma zajęć

Konwersatorium

Liczba godzin dydaktycznych

 

stacjonarne 30h

 

 

Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego daną formę zajęć

Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, dr Helena Ostrowicka, mgr Paulina Cywińska, mgr Kamila Kacprzak, mgr Agnieszka Kowalska-Sobczak, mgr Nina Woderska

Treści programowe realizowane podczas zajęć

 

 1. Definiowanie pojęć w nauce. Rekonstrukcja mapy pojęciowej współczesnej pedagogiki

(pedagogika, pedagogia, paradygmat edukacyjny, doktryna pedagogiczna, ideologia edukacyjna, edukacja, procesy edukacyjne, dyskurs edukacyjny/dyskurs o edukacji)

Analiza tekstów:

Mayntz R., Holm K., Hübner P. (1985) Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa. Rozdz. 1.2.

Wielka Encyklopedia PWN, tom 20 (hasło: pedagogika i inne).

 Pedagogika – leksykon (2000) B. Milerski, B. Śliwerski (red.). Warszawa. (hasła: pedagogika, pedagogia, dyskurs edukacyjny i inne).

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (2003) J. Pilch (red.). Warszawa. Wydawnictwo Akademickie „Żak” (wszystkie).

Rubacha K.(2003) Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom I. Z. Kwieciński, B. Śliwerski B. (red.). Warszawa

(pedagogika, edukacja, kształcenie, wychowanie i inne).

Hejnicka-Bezwińska T. (2008) Pedagogika ogólna. Warszawa. Część II, rozdz. 5.2. Słownik kategorii pojęciowych (ss. 457-518) – jako system kategorialny współczesnej pedagogiki ogólnej.

 

 1. Wiarygodność danych i informacji o społecznej praktyce edukacyjnej. Legitymizacja konstruowanej wiedzy o społecznej praktyce edukacyjnej. Tworzenie bibliografii tematu,  przypisów w systemie amerykańskim, konstruowanie wiedzy wiarygodnej o reformach oświatowych przeprowadzonych w Polsce w XX i XXI wieku (o ciągłości i zmianie systemu oświatowego):

Rubacha K. (2008) Metodologia badań nad edukacją. Warszawa. WAiP (Rozdział 13. Raport z badań)

Konarzewski K. (2000) Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa. WSiP (Rozdział I. Projektowanie badania. Typy, schematy, metody; Rozdział 4. Badania indywidualizujące tylko „Badania historyczne”; Rozdział 9.Doniesienie naukowe).

 

 1. Problemy współczesnej praktyki edukacyjnej w świetle różnych odmian dyskursu o edukacji

Analiza tekstów (egzemplifikacje):

Klus-Stańska D. (2007) Między wiedzą a władzą. Dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych. „Problemy wczesnej edukacji”, nr 1/2, s. 92-106.

Szkudlarek T. (2001). Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr specjalny, s. 165-191.

Śliwerski B. (2007) Szkoła między manipulacją a przemocą w debacie publicznej. „Problemy wczesnej edukacji”, nr 1/2, s. 7-23.

 

 1. Krytyczna rekonstrukcja wybranych dyskursów (do wyboru):

- o uniwersytecie

- o kształceniu zawodowym i przygotowaniu do zatrudnienia

- o obowiązku szkolnym

- o wiedzy i inne.

 

Metody dydaktyczne

dyskusja, krytyczna analiza, analiza materiałów źródłowych, prezentacje multimedialne, praca z tekstem

Metody i kryteria oceniania

Metody: kaktywność a mutimedialna,jącychnycholokwium, prezentacja multimedialna, obserwacja aktywności.

Kryteria:

1. Aktywne uczestnictwo w konwersatoriach (ocena stopnia świadomości: a) etycznego wymiaru badań naukowych, b) swojego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji) kompetencje społeczne - K01, K02).

2. Pisemne zaliczenie treści programowych w zakresie W01 (pojęcia).

3. Ustne zaliczenie treści programowych w zakresie W02 (geneza i rozwój pedagogiki)

3. Ocena umiejętności U01, U02, U03 (przy okazji oceny jakości zadań 

wykonanych w celu zrealizowania treści programowych zaprojektowanych do realizacji punktu 1,3 i 4)

Rygor

Zaliczenie z oceną

Literatura podstawowa

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (2003) J. Pilch (red.). Warszawa. Wydawnictwo Akademickie „Żak”

Hejnicka-Bezwińska T. (2008) Pedagogika ogólna. Warszawa. WAiP.

Konarzewski K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa. WSiP

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1; cz. 1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red). Warszawa. WN PWN.

Mayntz R., Holm K., Hübner P. (1985). Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa. PWN.

Pedagogika – leksykon (2000) B. Milerski, B. Śliwerski (red.). Warszawa. WN PWN.

Wprowadzenie do pedagogiki (1996 i późniejsze) Jaworska T., Leppert R. (red.). Kraków. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Wielka Encyklopedia PWN.

Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe)

Bibliografia zawarta w pracach stanowiących literaturę podstawową dla przedmiotu oraz wykorzystywana w realizacji poszczególnych punktów programu konwersatoriów.

 

 

     .....................................................          ......................................................................................................................................

                                                   data                                                     podpis prowadzącego daną formę zajęć

 

 

 

   .....................................................          ......................................................................................................................................

                                                  data                                                        podpis koordynatora przedmiotu

 

 

 

Dodatkowe objaśnienia do „Programu nauczania przedmiotu”:

 1. „Program nauczania przedmiotu” sporządza się odrębnie dla każdej formy przedmiotu.
 2. „Program nauczania przedmiotu” jest opracowywany przez prowadzącego daną formę zajęć.
 3. Podpisanie „Programu nauczania przedmiotu”:

-        program nauczania przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego daną formę zajęć w obu miejscach (tzn. również w miejscu przeznaczonym dla koordynatora przedmiotu) w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę;

-        program nauczania przedmiotu jest podpisywany przez koordynatora przedmiotu w obu miejscach (tzn. również w miejscu przeznaczonym dla prowadzącego daną formę zajęć) w przypadku, gdy dana forma zajęć jest prowadzona przez koordynatora przedmiotu;

-        program nauczania przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego daną formę zajęć i przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia); podpis koordynatora przedmiotu oznacza zatwierdzenie informacji sporządzonych przez prowadzącego dana formę zajęć;

-        przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie całego przedmiotu niezależnie od jego formy.

 

 

 

 

Pobierz pliki