dr Karwowska MałgorzataUdział w konferencjach naukowych

 1.  Udział w konferencjach naukowych

 

 

 1. Patologia społeczna w strukturze przeobrażeń ustrojowych Polski." WSP      Bydgoszcz 25-26 05 1993 wygłoszony referat nt. Zjawiska patologiczne w rodzinach dzieci upośledzonych umysłowo
 2. Dziecko niesprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja a możliwości autorealizacji i społecznego funkcjonowania" UMCS  Lublin  1993 referat  nt.  Przyczyny umieszczania dzieci upośledzonych umysłowo w internacie Specjalnego Ośrodka  Szkolno - Wychowawczego w Pile.
 3. Stan badań nad kształceniem specjalnym- teraźniejszość i perspektywy "WSP Kraków 23-27 05 1995 Głos w dyskusji - Rola szkoły w wspieraniu rodziców w wychowaniu dziecka upośledzonego umysłowo.
 4. Wychowanie zdrowotne - osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół"  AWF Kraków 14-15 06 1996 .Doniesienie z badań nt. Opinie uczniów szkół średnich na temat zjawiska alkoholizmu na terenie miasta Bydgoszczy.
 5. Trudne problemy dorastającego pokolenia" WSP Bydgoszcz 21-22.10.1996 Glos w dyskusji nt. Postaw rodziców wobec dziecka upośledzonego umysłowo.
 6. Profilaktyka zjawisk patologicznych w szkołach" Forum-Med  Poznań 21.11.1996Głos w dyskusji nt. Rola pedagoga szkolnego w profilaktyce uzależnień młodzieży.
 7. Możliwości integracyjne dzieci niepełnosprawnych" Forum-Med Toruń 10.12.1997Glos w dyskusji nt. Integracja edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo-rzeczywistość czy utopia ?
 8.  Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia" WSP Bydgoszcz 21-22. 04.1998 referat nt. Postulaty dotyczące zapobiegania piciu alkoholu a polityka wobec alkoholu w świetle zmian społecznych. Doniesienie z badań nt. Wybrane zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży przebywającej w OHP.
 9.  Jakość życia osób niepełnosprawnych i jej determinanty" WSH- Pułtusk 11-15.05 1998 referat nt. Społeczne wspomaganie rodziny dziecka upośledzonego umysłowo.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Człowiek niepełnosprawny zagrożenia i szanse rozwoju – Bydgoszcz-Borówno (WSP Bydgoszcz) 2-4.10.l998
 11. . Problemy starzejących się osób z niepełnosprawnością intelektualną" Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Warszawa 14.12.1998.Głos w dyskusji nt. Małe Domy Rodzinne szansą na autonomię dorosłych osób upośledzonych umysłowo.
 12. Ubóstwo, bezdomność, poczucie nieegalitarnosci a zjawiska patologii społecznej  w aktualnej rzeczywistości kraju " WSHE Włocławek 08.02.1999 Doniesienie z badań pt. Ubóstwo w rodzinach dzieci upośledzonych umysłowo.
 13. Pedagogika specjalna – idea , treści , rzeczywistość” WSP Kraków 4-6 1999 ref. Więź rodzinna dzieci przebywających w DPS prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w  Kamieniu Kraj.
 14. Polska młodzież, zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej. WSP Bydgoszcz XI 1999
 15. Społeczeństwo – Demokracja – Edukacja  Ogólnopolska nowe  wyzwania w pracy socjalnej. Konferencja Naukowa WSP Bydgoszcz 2000
 16. Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym WSP Zielona Góra –Ochla  25-26 09 2000
 17. Autyzm- krzyk, którego nie wolno nieusłyszeć. Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom. Bydgoszcz  VI. 2002
 18. Jak pomóc dziecku? Dziecko – Szkoła - Środowisko. Ogólnopolska Konferencja. Kcynia 18.04.2003. Referat pt. Środowisko rodzinne dziecka upośledzonego umysłowo. Formy pomocy i współpracy.
 19. Jestem Autystą. Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom. Bydgoszcz 2003
 20. Człowiek niepełnosprawny umysłowo w aktualnej rzeczywistości. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. UZ. Zielona Góra 22 - 23 września 2003
 21. Współczesne przejawy patologii społecznej – uwarunkowania i formy oddziaływań zaradczych. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem w Strzelnie, Komendę Powiatową Policji w Mogilnie i Janikowie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelnie i Komendę Straży Miejskiej Strzelno 19.02.2004 referat nt: Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka z ADHD”.
 22. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w społecznej ocenie. Konferencja Naukowo- Szkoleniowa. ODN Piła 2005 referat nt. „Miejsce osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie”.
 23. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego. Pieczyska 11-13 05 2005
 24. Zaburzenia i zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich. Konferencja naukowa. WSHE Włocławek. 06.03.2006
 25. Psychiatria wojskowa czy psychiatria w wojsku. Konferencja psychiatrów. Klinika Psychiatrii X Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Ciche 8-10 06 2006. referat pt. „Niepełnosprawność dziecka przyczyną obciążenia stresowego u matek”
 26. Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku nt. "Upośledzenie umysłowe czy niepełnosprawność intelektualna" Warszawa Wszechnica Polska Szkoła Wyższa TTWP - 8.06.2006
 27. Konferencja naukowa nt: Przygotowanie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do pełnienia ról społecznych. Organizator: Zespół Szkół nr 31. 06.2007 . Bydgoszcz . Referat nt:. Pomoc dziecku niepełnosprawnemu intelektualnie i jego rodzinie.
 28. Innowacyjna oferta UKW dla gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego” 24 IX. 2007. Organizator- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wraz z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii. Referat nt: Problemy adaptacyjne osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy
 29.  IV konferencja Naukowa. „Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej” 4-6 X 2007. Organizator- Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom, ZS nr,14. Bydgoszcz. Referat nt: Problemy dnia codziennego rodziców wychowujących dziecko z autyzmem- w świetle badań własnych
 30. II Konferencja Naukowa- Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS. KPSW-Bydgoszcz, 6.06 2008
 31. Konwersatorium w ramach XXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy „Kryzys małżeństwa czy małżeństwo w kryzysie?”. KPSW Bydgoszcz 13.11.2008 Referat nt. Niepełnosprawność dziecka przyczyną kryzysu rodziny.REFERATY:   Problemy dnia codziennego rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową  (w świetle badań własnych)*Niepełnosprawność dziecka przyczyną rozpadu czy spójności rodziny
 32. I Naukowa Debata „Co dalejOrganizator: Dom Pomocy Społecznej. Rzadkowo  30 lipca-02 sierpnia 2005. Głos w dyskusji nt. Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 33. I Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy 6.03.2009 r. UKW Bydgoszcz
 34. V Konferencja Naukowa. „Preorientacja zawodowa i społeczna dorastających osób z autyzmem w kontekście potrzeb  23 - 24 października 2009 - Bydgoszcz.
 35. Ogólnopolskie Sympozjum- Rodzina osób niepełnosprawnych – formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii” KPSW. Bydgoszcz, 16.10.2009r. referat:Obecność i funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w środowisku szkolnym
 36. II Seminarium  Logopedyczne z okazji Europejskiego Dnia Logopedy. UKW. Bydgoszcz 5 marca 2010
 37. Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna- Historia, współczesność i perspektywy rozwoju polskiej logopedii. Uniwersytet Gdański 10-11 czerwca 2010
 38. Sympozjum Naukowe .Twórczość dziecka autystycznego. KPSW Bydgoszcz  19 06. 2010. Referat nt, Autyzm czyli sztuka postrzegania własnego obrazu siebie i otoczenia w chaosie poprzez „zamknięte drzw"
 39. Konferencja  Wojewódzka pt. „Pomoc psychologiczno- pedagogiczna:Dziecku, rodzinie i szkole” Bydgoszcz, 06.10.2010. Organizator PPP
 40.   Konferencja Służby porządkowe i ratownicze, a osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie. Siemionki 17 listopada 2010 referat- Wizerunek osób niepełnosprawnych w świadomości społecznej
 41. Konferencja naukowa  „Bliżej świata - od konkretu do abstrakcji” . Bydgoszcz 27.11.2010
 42.  Konferencja-Równe szanse edukacyjne młodzieży. Bydgoszcz 15 12.2010 Referat  - Wizerunek ucznia  niepełnosprawnego w aktualnej rzeczywistości edukacyjnej
 43. Warsztaty z zakresu audiodeskrypcji dzieł sztuki w ramach projektu unijnego 'Bliżej świata'  25.02.2011.
 44. Edukacja I Rehabilitacja Dzieci Głuchoniewidomych .Założenia Teoretyczno – Praktyczne. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Bydgoszcz 04.03.2011 2011
 45. II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy przebiegało pod hasłem Wybrane problemy logopedii- UKW. Bydgoszcz 4 marca 2011.
 46.  Konferencja  Świat w zasięgu ręki Dobre praktyki w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku- projekt „bliżej świata - od konkretu do abstrakcji Bydgoszcz  25 listopada 2011
 47. IV Powiatowe Targi Edukacyjne zorganizowane przez PPP Mogilno X 2011 -  referat inauguracyjny nt. Doświadczanie przez rodziny codzienności z dzieckiem niepełnosprawnym
 48. Konferencja „Rodzina współczesna w perspektywie kapitału społecznego i edukacyjnego”, UKW Bydgoszcz 8.11.2011.
 49. IV Konferencja  z okazji Europejskiego Dnia Logopedy pod hasłem Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy- UKW. Bydgoszcz  9 marca 2012.
 50.  Konferencja  Zespół Downa - Możliwości Rozwoju- UMK Collegium Medicum,12.12.2012 referat- Czy na pewno rodzicielstwo tworzone dla dziecka z zespołem Downa jest trudne i bolesne?
 51.  V Konferencja logopedyczna- Interdyscyplinarność w logopedii. Bydgoszcz UKW. 15 marca 2013

 52.  Autyzm w szkole- 9 kwietnia 2013 Bydgoszcz- organizator- Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy

 53. Neurorozwojowe aspekty kognitywistycznej koncepcji terapii dziecka ze spektrum autyzmu. Społeczna Akademia Nauk. Szczecinek  7 .03. 2015. Referat nt. Rodzicielswo w autyzmie