dr Karwowska MałgorzataSylabusy

 

 


Przedmiot- nauczania - program- Wprowadzenie do logopedii

 1. Miejsce logopedii wśród innych nauk – specyfika i interdyscyplinarność logopedii.
 2. Kształtowanie się logopedii w Polsce.
 3. Współczesne nurty w kształceniu logopedów oraz współczesne tendencje w zakresie specjalności logopedycznych.
 4. Metodyka logopedii
 5. Zawód logopedy- kwalifikacje, powołanie, pasja , kompetencje
 6. Terminologia logopedyczna w zakresie rozwoju, dydaktyki i zaburzeń mowy oraz wymowy.
 7. Rozwój języka – kształtowanie się i historia języka mówionego.
 8. Psycho-pedagogiczne podstawy rozwoju języka oraz prowadzenia terapii mowy.
 9. .Neurologiczne  podstawy logopedii – mowa a układ nerwowy człowieka.
 10. Wybrane zagadnienia diagnozy  i profilaktyki logopedycznej
 11. Wybrane koncepcje terapii mowy.
 12. Dysleksja
 13. Ortoepia jako podstawowa norma językowa kształtująca logopedię.
 14. Mutyzm
 15. Autyzm - wybrane zagadnienia rozwoju,zaburzeń  mowy i terapii logopedycznej
 16. Upośledzenie umysłowe- wybtrane problemy rozwoju mowy dzieci z obniżoną normą  intelektualną
 17. Zaburzenia neurologiczne w afazji, dyzartrii, wczesnej interwencji logopedycznej

Literatura obowiązkowa :

1. Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (2003), Tom 1, pod red. Gałkowskiego T., Jastrzębowskiej G, Interdyscyplinarne podstawy logopedii, Opole.

2. Styczek I. (1979), Logopedia, Warszawa.

3. MinczakiewiczE. M. (1998), Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia, Kraków.

4. MinczakiewiczE. M. (1997), Początki i rozwój Polskiej logopedii.  WE. Kraków.

5. Nowak J. E. (1993), Wybrane problemy logopedyczne, Bydgoszcz.

6. Laurence B. L. (2006), SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, Gdańsk.

6. Grunia G, Lechta V. (2011).Wprowadzenie do logopedii. Impuls, Kraków


Literatura uzupełniająca:

1. Antos D., Demel G., Styczek I. (1978), Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa.

2. Bee H. (2004), Rozwój spostrzegania i myślenia w okresie niemowlęcym (w:) Psychologia rozwoju człowieka, H. Bee, Poznań.

3. Borkowska A. R., Domańska Ł. (2006), Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa.

4. Demel G. (1996), Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa.

5. Jasiński T. J. (2005), Dziecko nie mówi ... Badanie przymierza rodzinnego w triadzie matka, ojciec, dziecko, Warszawa 2005.

6. Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, Tom 2/2007, pod red. T. Woźniaka, A. Domagały, Lublin.

7. Klemensiewicz Z. (1993), Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

8. Mitrinowicz-Modrzejewska A. (1963), Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. Rozpoznanie, leczenie i rehabilitacja, Warszawa.

9. Sadowski B. (2005), Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt,Warszawa.

10. Siwek S.(2006), Upośledzenie umysłowe, (w:) Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia, pod red. A. R. Borkowskiej, Ł. Domańskiej, Warszawa.

11. Skorek E. M. (2003), Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja, Kraków.

12. Skorek E. M. (2000), Samogłoski. Profilaktyka, dignoza, korekta, Kraków.

13. Sołtys-Chmielowicz A. (2008), Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.

14. Tarasiewicz B. (2006), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków.

15. Toczyska B. (2007), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk.

16. Zaleski T. (2002), Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa.

17. Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E. (2004), Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław.