Pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Sylabusy

 

 

 Program nauczania - Podstawy Pedagogiki Specjalnej-

 

 1. Teoria i praktyka pedagogiki specjalnej oraz wyjaśnienie podstawowej terminologii. Ewolucja pedagogiki specjalnej i jej  interdyscyplinarny charakter. Cele i zadania oraz obiektywny i subiektywny wymiar norm i normalności. Podmiotowość i egalitaryzm osób niepełnosprawnych. Kierunki badań i poszukiwań w pedagogice specjalnej. Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym
 2. Niepełnosprawność – ustalenia terminologiczne. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych. Dziecko niepełnosprawne – wyjaśnienia terminologiczne i pojęciowe .Bariery społeczne i psychologiczne wynikające z niepełnosprawności. -System orzecznictwa rentowego i pozarentowego- ustalenia legislacyjne.
 3. Integracja – cele i zadania . Rodzaje integracji. Ustalenia legislacyjne integracji. Warunki prawidłowego przebiegu procesu włączania osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego. Zjawisko ekskluzji społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 4. Postawy wobec osób niepełnosprawnych.  Normalizacja życia osób niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w aktualnej sytuacji społecznej. .
 5. Tyflopedagogika – klasyfikacja osób niewidomych i niedowidzących. Przyczyny uszkodzenia wzroku. Wpływ braku wzroku na psycho-społeczny rozwój dziecka. Teorie zastępstwa zmysłów. Zjawiska specyficzne występujące u osób niewidomych i niedowidzących. Funkcjonowanie I i II układu sygnałowego u osób niewidomych. Kompensacyjna rola dotyku i słuchu. Teorie ujmowania dotykowego.  Hipotetyczny zmysł przeszkód. Szkolnictwo dla osób niewidomych i niedowidzących. Możliwości rehabilitacyjne osób z wadami wzroku.
 6. Pedagogika terapeutyczna – cele i zadania. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. Pojęcie zdrowia i choroby. Socjologiczny i psychologiczny model choroby. Choroba jako stresor. Mechanizmy obronne w stresie i frustracji. Trudności w zaspokajaniu potrzeb dziecka przewlekle chorego. Psychoemocjonalne problemy dzieci przewlekle chorych. Pomoc dziecku choremu i jego rodzinie. Wybrane choroby – etiologia i fenomenologia. Choroba jako zjawisko społeczne. Psychologiczne oraz socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby. Terapeutyczna i diagnostyczna rola zabawy. Patogeneza przemęczenia u dzieci przewlekle chorych. 
 7. Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ewolucja podejścia do niepełnosprawności umysłowej. Zasadnicze różnice pomiędzy upośledzeniem umysłowym a chorobą psychiczną.  Zmiana z podejścia statycznego na dynamiczne. Etiologia i fenomenologia niepełnosprawności intelektualnej. Nieorganiczny Zespół Opóźnienia Rozwojowego. Warunki i jakość  życia osób upośledzonych umysłowo. Kreowanie tożsamości osób upośledzonych umysłowo. Funkcjonowanie osób upośledzonych umysłowo w rolach społecznych. Zespół Downa. Podstawowe wiadomości o Zespole Downa. Odmiany, etiologia i fenomenologia  ZD. Funkcjonowanie psycho-społeczne osób z ZD. Rozwój umysłowy, społeczny, fizyczny i intelektualny dzieci z Zespołem Downa. Osobowość i temperament. Postępowanie rehabilitacyjne z dziećmi z ZD.

 

Literatura podstawowa :

Deborah Deutsch Smith, Pedagogika specjalna, tom I, red. nauk.  A.Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski ; tł. J. A. Korbel [i in.]. - Warszawa : Wydaw. APS; Wydaw. Nauk. PWN, 2008

2. Dykcik W., (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2001

3. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001

4. Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003

5.Nowak A., Wybrane  edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. "Impuls", Kraków 1999

6. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Impuls. Kraków 2010

7.Piekut –Brodzka. D.M., Kuczyńska-Kwapisz J., Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. APS. Warszawa  2004

 

Literatura uzupeniająca:

 1. Eckert U., Poznański K., (red.). Pedagogika specjalna w Polsce. Warszawa 1992
 2. Karwowska M., Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. UKW Bydgoszcz 2007
 3. Karwowska M. Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003
 4. Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003
 5. Maciarz A., Pedagogika lecznicza i jej przemiany: wybrane problemy. Warszawa 2001
 6. Wyczesany J., Pedagogika osób upośledzonych umysłowo, Kraków 1999
 7. http://www.niepelnosprawni.pl/
 8. Patkiewicz J., Zespół Downa-postępy w leczeniu , rehabilitacji i edukacji. Wydawnictwo Typoscript. Wrocław 2008

 

 

Program nauczania -OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- wykłady 

 1. Teoretyczne podstawy oligofrenopedagogiki. zarys historyczny oligofrenopedagogiki
 1. Miejsce pedagogiki upośledzonych umysłowo w klasyfikacji nauk. Eksplikacja pojęcia – upośledzenie umysłowe. Spory wokół pojęcia  upośledzenie umysłowe czy niepełnosprawność umysłowa.
 2. Ewolucja podejścia do istoty upośledzenia umysłowego. Podejście statyczne i dynamiczne. Czynniki, które wpłynęły na zmianę podejścia do istoty upośledzenia umysłowego.  Kształtowanie się stosunku społeczeństwa do osób z upośledzeniem umysłowym. Okresy w historii świadczące o ewolucji postaw społecznych.  Wpływ rozwoju nauk na zmianę podejścia do opieki i kształcenia osób niepełnosprawnych umysłowo. Epidemiologia upośledzenia umysłowego,

 

 1. Klasyfikacja osób z upośledzeniem umysłowym. Pierwsze próby klasyfikowania osób upośledzonych. Kryteria klasyfikacyjne. Kulisy wprowadzenia czterostopniowej klasyfikacji upośledzenia umysłowego.
 2. Etiologia upośledzenia umysłowego. Klasyfikacje czynników sprawczych. Oligofrenia pierwotna, wtórna i spowodowana czynnikami endo i egzogennymi.
 3. Fenomenologia upośledzenia umysłowego. Charakterystyka poszczególnych stopni niepełnosprawności umysłowej.
 4.  Edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych umysłowo. Pierwsze próby edukacji. Oferta edukacyjna dla osób z upośledzeniem umysłowym. Szkolnictwo specjalne, integracyjne i włączające. IPET.
 1. Problematyka rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową.  Przeżycia rodziców związane z diagnozą upośledzenia umysłowego.  Zmaganie się rodzin dzieci niepełnosprawnych z dylematami  dnia codziennego. Pedagogiczna wartość rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo.  Rodzina dziecka niepełnosprawnego jako środowisko terapeutyczno-rehabilitacyjne. Upodmiotowienie rodziny w procesie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Syndrom wypalania się sił rodzicielskich. Wpływ niepełnosprawności dziecka na funkcjonowanie rodziny

 

Oligfrenopedagogika -ćwiczenia

 1. Funkcjonowanie społeczne osób z upośledzeniem umysłowym. Stereotypizacja wizerunku osób upośledzonych. Segregacja i marginalizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Typologia  postaw społecznych wobec  niepełnosprawnych umysłowo. Funkcjonowanie osób w różnych rolach społecznych.
 2. Integracja i normalizacja życia osób niepełnosprawnych.  Rodzaje integracji. Warunki prawidłowej integracji. Ustalenia prawne integracji i normalizacji. Strategie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną jako istota normalizacji
 3.  System wsparcia dzieci upośledzonych intelektualnie i ich rodzin. Rodzaje społecznego wsparcia. Instytucje społeczne jako modulatory angażowania się rodziny w rehabilitacje dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Rodzina dziecka upośledzonego umysłowo jako biorca i dawca społecznego wsparcia.
 4. Dorosłość osób niepełnosprawnych umysłowo. Psychoseksualizm upośledzonych umysłowo. Teorie tłumaczące płciowość osób z upośledzeniem umysłowym. Wychowanie i edukacja seksualna osób upośledzonych umysłowo.
 5. Wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo.
 6. Metoda  Ośrodków Zainteresowań . Metoda ośrodków pracy.
 7. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych umysłowo. Możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnym wieku.
 8. Warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej oraz zakłady pracy chronionej .
 9. Wizerunek osoby upośledzonej w mediach

Literatura:

Literatura podstawowa

 1. Deborah Deutsch Smith, Pedagogika specjalna, tom I, red. nauk. A.Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski ; tł. J. A. Korbel [i in.]. - Warszawa : Wydaw. APS; Wydaw. Nauk. PWN, 2008
 2. Dykcik W.,Pedagogika specjalna . Warszawa 2000
 3. Karwowska M., Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. UKW Bydgoszcz 2007
 4. Kijak R., Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Impuls 2010
 5. Kirejczyk K. Upośledzenie umysłowe- Pedagogika, Warszawa 1987
 6. Kościelak R., Psychologiczne podstawy rewalidacji upośledzonych umysłowo, Warszawa 1995
 7. Obuchowska I.,(red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1999
 8. Pilecka W., Pilecki J., Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, Kraków 2001
 9. Sekułowicz M. Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych.  Wrocław 2000
 10. Wyczesany J., Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Impuls.Kraków 2005,

 

Literatura uzupełniająca

 1. Bobkowicz-Lewartowska L., Niepełnosprawność intelektualna – diagnozowanie, edukacja i wychowanie.  Harmonia. Gdańsk 2011
 2. Maciarz A. Z.Janiszewska-Nieścioruk,H. Ochonczenko(red) Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i środowisku lokalnym. Zielona Góra  2001
 3. Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, UW. Warszawa  2007
 4. Czasopismo „Szkoła Specjalna”- rocznik 2005-2010
 5. Głodkowska J.: Poznanie ucznia szkoły specjalnej. WSiP.Warszawa 2000,
 6. Żółkowska T.: Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary. In Plus, Szczecin 2004Karwowska M., Rola rodziny w normalizowaniu sytuacji społecznej dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W: red. T. Sołtysiak.  Zaburzenia i zagrożenia we współczesnych rodzinach polskich Włocławek 2007
 7. http://www.niepelnosprawni.pl/
 8. www.integracja.org
 9. Rewalidacja: czasopismo dla nauczycieli i terapeutów -www.cmppp.edu.pl

Przedmiot- nauczania - program- Wprowadzenie do logopedii

 1. Miejsce logopedii wśród innych nauk – specyfika i interdyscyplinarność logopedii.
 2. Kształtowanie się logopedii w Polsce.
 3. Współczesne nurty w kształceniu logopedów oraz współczesne tendencje w zakresie specjalności logopedycznych.
 4. Metodyka logopedii
 5. Zawód logopedy- kwalifikacje, powołanie, pasja , kompetencje
 6. Terminologia logopedyczna w zakresie rozwoju, dydaktyki i zaburzeń mowy oraz wymowy.
 7. Rozwój języka – kształtowanie się i historia języka mówionego.
 8. Psycho-pedagogiczne podstawy rozwoju języka oraz prowadzenia terapii mowy.
 9. .Neurologiczne  podstawy logopedii – mowa a układ nerwowy człowieka.
 10. Wybrane zagadnienia diagnozy  i profilaktyki logopedycznej
 11. Wybrane koncepcje terapii mowy.
 12. Dysleksja
 13. Ortoepia jako podstawowa norma językowa kształtująca logopedię.
 14. Mutyzm
 15. Autyzm - wybrane zagadnienia rozwoju,zaburzeń  mowy i terapii logopedycznej
 16. Upośledzenie umysłowe- wybtrane problemy rozwoju mowy dzieci z obniżoną normą  intelektualną
 17. Zaburzenia neurologiczne w afazji, dyzartrii, wczesnej interwencji logopedycznej

Literatura obowiązkowa :

1. Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki (2003), Tom 1, pod red. Gałkowskiego T., Jastrzębowskiej G, Interdyscyplinarne podstawy logopedii, Opole.

2. Styczek I. (1979), Logopedia, Warszawa.

3. MinczakiewiczE. M. (1998), Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia, Kraków.

4. MinczakiewiczE. M. (1997), Początki i rozwój Polskiej logopedii.  WE. Kraków.

5. Nowak J. E. (1993), Wybrane problemy logopedyczne, Bydgoszcz.

6. Laurence B. L. (2006), SLI – Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego, Gdańsk.

6. Grunia G, Lechta V. (2011).Wprowadzenie do logopedii. Impuls, Kraków


Literatura uzupełniająca:

1. Antos D., Demel G., Styczek I. (1978), Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa.

2. Bee H. (2004), Rozwój spostrzegania i myślenia w okresie niemowlęcym (w:) Psychologia rozwoju człowieka, H. Bee, Poznań.

3. Borkowska A. R., Domańska Ł. (2006), Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa.

4. Demel G. (1996), Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa.

5. Jasiński T. J. (2005), Dziecko nie mówi ... Badanie przymierza rodzinnego w triadzie matka, ojciec, dziecko, Warszawa 2005.

6. Język, interakcja, zaburzenia mowy. Metodologia badań, Tom 2/2007, pod red. T. Woźniaka, A. Domagały, Lublin.

7. Klemensiewicz Z. (1993), Prawidła poprawnej wymowy polskiej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

8. Mitrinowicz-Modrzejewska A. (1963), Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy. Rozpoznanie, leczenie i rehabilitacja, Warszawa.

9. Sadowski B. (2005), Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt,Warszawa.

10. Siwek S.(2006), Upośledzenie umysłowe, (w:) Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia, pod red. A. R. Borkowskiej, Ł. Domańskiej, Warszawa.

11. Skorek E. M. (2003), Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja, Kraków.

12. Skorek E. M. (2000), Samogłoski. Profilaktyka, dignoza, korekta, Kraków.

13. Sołtys-Chmielowicz A. (2008), Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków.

14. Tarasiewicz B. (2006), Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków.

15. Toczyska B. (2007), Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk.

16. Zaleski T. (2002), Opóźnienia w rozwoju mowy, Warszawa.

17. Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E. (2004), Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Wrocław.

 

 

PROGRAM nauczania przedmiotu- Elementy pedagogiki specjalnej w terapii logopedycznej

 

1. Status teoretyczny pedagogiki specjalnej

2. Subdyscypliny pedagogiki specjalnej.

3. Etiologia i fenomenologia poszczególnych kategorii niepełnosprawności

4. Wpływ niepełnosprawności na funkcjonowanie osób w różnych rolach społecznych

6. Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych w aktualnej rzeczywistości społecznej.

7.  Edukacja osób niepełnosprawnych. Placówki specjalne i  integracyjne. Edukacja włączająca jako przykład  egalitaryzmu w edukacji.

8. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych- diagnozowanie potrzeb .

10. Wybrane metody rehabilitacyjne w terapii logopedycznej

11. Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzoną percepcją słuchową ze szczególnym uwzględnieniem  rozwoju mowy i terapii logopedycznej.

12. Mózgowe Porażenie Dziecięce.  Definicja zjawiska  oraz przyczyny powstania MPD. Rodzaje MPD i zaburzenia współtowarzyszące .Wpływ MPD na funkcjonowanie w różnych rolach społecznych. Wspomaganie rozwoju mowy u osób z MPD. 

13. Autyzm jako zaburzenie separacji i indywidualizacji. Koncepcje tłumaczące etiologię autyzmu. Objawy autyzmu. Autyzm wczesnodziecięcy i Zespół Aspergera. Zaburzenia komunikacji u osób z autyzmem. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem.

14.Niepełnosprawność umysłowa    –  perspektywy badawcze. Charakterystyka dzieci niepełnosprawnych umysłowo  – wybrane aspekty. Rozwój mowy.  Zaburzenia mowy – definicja pojęcia i próby ich klasyfikacji.  Diagnoza i terapia logopedyczna osób niepełnosprawnych umysłowo. Zasady postępowania logopedycznego oraz rola i zadania rodziców w terapii logopedycznej.

15. Zespół Dawna- istota i przyczyny. Cechy kardynalne i typy ZD. Rozwój mowy dziecka i propozycja terapii logopedycznej

 

Literatura obowiązkowa

 

 1. Deborah Deutsch Smith, Pedagogika specjalna, tom I, red. nauk. A.Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski ; tł. J. A. Korbel [i in.]. - Warszawa : Wydaw. APS; Wydaw. Nauk. PWN, 2008
 2. Demelowa G. Elementy logopedii. Wyd. 3. Wydaw. Szk. i Pedag., Warszawa 1987
 3. Dykcik W., (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2001
 4. Jastrzębowska G., Pelc-Pękala O., Diagnoza i terapia mowy upośledzonych umysłowo, [w:] Logopedia – pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki , Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), Opole 2003
 5. Pileccy W. i J. (red.), Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, WSP. Kraków 1999
 6. Minczakiewicz E.M. Mowa- rozwój- zaburzenia-terapia. Wydawnictwo Naukowe WSP. Kraków 1997

Literatura uzupełniająca

 1. Eckert U., Poznański K., (red.). Pedagogika specjalna w Polsce. Warszawa 1992
 2. Karwowska M., Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. UKW Bydgoszcz 2007
 3. Minczakiewicz E. ,Zaburzenia mowy u osób z upośledzeniem umysłowym, (w:) Scholasticus nr 1. 1993Maciarz A., Pedagogika lecznicza i jej przemiany: wybrane problemy. Warszawa 2001
 4. Wyczesany J., Pedagogika osób upośledzonych umysłowo, Kraków 1999
 5. Pisula E., Autyzm i ułatwiona komunikacja. „Nowiny Psychologiczne” nr 3.1995
 6. Dołęga Z., Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa: prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2003.,

 

 

 Program - przedmiot fakultatywny- Kreowanie wizerunku współczesnych kobiet

 1. Kulturowe znaczenie kobiecości
 2. Kobiecość jako kategoria epistemologiczna
 3. Kobiecość jako kategoria społeczna i polityczna
 4. Feminizm
 5. Seksizm
 6. Tożsamość płciowa
 7. Kształtowanie własnego wizerunku
 8. Kobiety „hipsterki” i singielki
 9. Wizaż
 10. Kobieta XXI wieku  i pełnione przez nią role. Macierzyństwo jako rola społeczna. Dojrzałość do macierzyństwa. Wymiary macierzyństwa: biologiczny, emocjonalny, społeczny. Macierzyństwo- instynkt czy wymóg społeczny?
 11. Budowanie relacji  partnerskich

Literatura:

 1. Kopciewicz L. Polityka kobiecości jako polityka różnic. Impuls. Kraków 2003
 2. Mininni D., Przybornik emocjonalny. Jak sobie radzić z emocjami. Wyd. Pandora. Wrocław 2005
 3. Ślęczka K.,  Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu.  Książnica. Warszawa 1996
 4. Mellody P., Toksyczne związki . Wyd. Santorski. Warszawa 2005
 5. Herman-Jeglińska A.,  Różnice między kobietami a mężczyznami w zdolnościach poznawczych i organizacji funkcjonalnej mózgu: wpływ płci psychicznej, w: Przegląd Psychologiczny, tom 42. 1999.
 6. Adamski F., Miłość, małżeństwo, rodzina. WAM. Kraków 1985
 7. Bartosz B., Doświadczanie macierzyństwa. Analiza narracji autobiograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2002
 8. Handke K.,  Wpływ emancypacji na język kobiet [w:] Kobieta w kulturze i społeczeństwie, t. I, Lublin 1990
 9.  Collins A., Język ciała, gestów i zachowań. Wydawnictwo: Klub Dla Ciebie. Warszawa 2003
 10. Braun-Gałkowska, M. Miłość aktywna: psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa. Instytut Wydawniczy PAX.  Warszawa  1985
 11. Brytek-Matera A. Obraz ciała-obraz siebie, Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”; 2008

 

 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU

 

Wprowadzenie do  pedagogiki specjalnej

 

 

 1. Teoria i praktyka pedagogiki specjalnej oraz wyjaśnienie podstawowej terminologii. Ewolucja pedagogiki specjalnej i jej  interdyscyplinarny charakter. Cele i zadania oraz obiektywny i subiektywny wymiar norm i normalności. Podmiotowość i egalitaryzm osób niepełnosprawnych. Kierunki badań i poszukiwań w pedagogice specjalnej. Pedagogika specjalna w aspekcie edukacyjnym
 2. Niepełnosprawność – ustalenia terminologiczne. Klasyfikacja osób niepełnosprawnych. Dziecko niepełnosprawne – wyjaśnienia terminologiczne i pojęciowe .Bariery społeczne i psychologiczne wynikające z niepełnosprawności. -System orzecznictwa rentowego i pozarentowego- ustalenia legislacyjne.
 3. Rewalidacja a rehabilitacja. Dyrektywy pracy rewalidacyjnej, cele i zasady. Kierunki i drogi. Polski Model Rehabilitacji
 4. Integracja – cele i zadania . Rodzaje integracji. Ustalenia legislacyjne integracji. Warunki prawidłowego przebiegu procesu włączania osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego. Zjawisko ekskluzji społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 5. Postawy wobec osób niepełnosprawnych.  Normalizacja życia osób niepełnosprawnych. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w aktualnej sytuacji społecznej. .
 6. Tyflopedagogika – klasyfikacja osób niewidomych i niedowidzących. Przyczyny uszkodzenia wzroku. Wpływ braku wzroku na psycho-społeczny rozwój dziecka. Teorie zastępstwa zmysłów. Zjawiska specyficzne występujące u osób niewidomych i niedowidzących. Funkcjonowanie I i II układu sygnałowego u osób niewidomych. Kompensacyjna rola dotyku i słuchu. Teorie ujmowania dotykowego.  Hipotetyczny zmysł przeszkód. Szkolnictwo dla osób niewidomych i niedowidzących. Możliwości rehabilitacyjne osób z wadami wzroku.
 7. Pedagogika terapeutyczna – cele i zadania. Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. Pojęcie zdrowia i choroby. Socjologiczny i psychologiczny model choroby. Choroba jako stresor. Mechanizmy obronne w stresie i frustracji. Trudności w zaspokajaniu potrzeb dziecka przewlekle chorego. Psychoemocjonalne problemy dzieci przewlekle chorych. Pomoc dziecku choremu i jego rodzinie. Wybrane choroby – etiologia i fenomenologia. Choroba jako zjawisko społeczne. Psychologiczne oraz socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby. Terapeutyczna i diagnostyczna rola zabawy. Patogeneza przemęczenia u dzieci przewlekle chorych. 
 8. Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ewolucja podejścia do niepełnosprawności umysłowej. Zasadnicze różnice pomiędzy upośledzeniem umysłowym a chorobą psychiczną.  Zmiana z podejścia statycznego na dynamiczne. Etiologia i fenomenologia niepełnosprawności intelektualnej. Nieorganiczny Zespół Opóźnienia Rozwojowego. Warunki i jakość  życia osób upośledzonych umysłowo. Kreowanie tożsamości osób upośledzonych umysłowo. Funkcjonowanie osób upośledzonych umysłowo w rolach społecznych. Zespół Downa. Podstawowe wiadomości o Zespole Downa. Odmiany, etiologia i fenomenologia  ZD. Funkcjonowanie psycho-społeczne osób z ZD. Rozwój umysłowy, społeczny, fizyczny i intelektualny dzieci z Zespołem Downa. Osobowość i temperament. Postępowanie rehabilitacyjne z dziećmi z ZD.
 9. Surdopedagogika . Cele i zadania surdopedagogiki. Przyczyny utraty i zaburzeń słuchu. Klasyfikacje osób niesłyszących i niedosłyszących. Wpływ zaburzeń słuchu na rozwój mowy u dziecka. Wybrane metody pracy z osobami niesłyszącymi. Metoda totalnej komunikacji oraz fonogesty

 Literatura:

 1.  Deborah Deutsch Smith, Pedagogika specjalna, tom I, red. nauk.  A.Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski ; tł. J. A. Korbel [i in.]. - Warszawa : Wydaw. APS; Wydaw. Nauk. PWN, 2008
 2. Dykcik W., (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2001
 3.  Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001
 4.  Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003
 5. Nowak A., Wybrane  edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności. "Impuls", Kraków 1999
 6. Zawiślak A., Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Impuls. Kraków 2010
 7. .Piekut –Brodzka. D.M., Kuczyńska-Kwapisz J., Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. APS. Warszawa  2004
 8. Eckert U., Poznański K., (red.). Pedagogika specjalna w Polsce. Warszawa 199
 9. Karwowska M., Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. UKW Bydgoszcz 2007
 10. Karwowska M. Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003
 11. Kosakowski Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń 2003
 12. Maciarz A., Pedagogika lecznicza i jej przemiany: wybrane problemy. Warszawa 2001
 13. Wyczesany J., Pedagogika osób upośledzonych umysłowo, Kraków 1999
 14. http://www.niepelnosprawni.pl/
 15. Patkiewicz J., Zespół Downa-postępy w leczeniu , rehabilitacji i edukacji. Wydawnictwo Typoscript. Wrocław 2008

 

Program nauczania - Podstawy rewalidacji i rehabilitacji

 

 

 1. Rewalidacja i rehabilitacja – wyjaśnienie pojęć.
 2. Kierunki ,drogi i zasady  w rewalidacji . Dyrektywy pracy rewalidacyjnej.
 3. Podstawowe założenia procesu rewalidacyjnego
 4.  Autorewalidacja.
 5. Proces adaptacji i readaptacji w rewalidacji
 6. Rewalidacja indywidualna jako forma pracy z dziećmi niepełnoprawnymi
 7. Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla osóbniepełnosprawnych
 8. Rehabiitacja- ustalenia definicyjne i prawne
 9. Cele i zadania rehabilitacji.
 10.  Rodzaje i formy rehabilitacji.
 11. Polski Model Rehabilitacji.
 12. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych a integracja społeczna

Bibliografia :

 1. Borowski R., Pedagogiczno-społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Płock 2006,
 2. 2.      Bujanowska A., Lewicka A., Palak Z., Jakość życia a niepełnosprawność, Lublin 2006,
 3. Bulenda T., Zabłocki J., Ludzie niepełnosprawni a prawo. Warszawa 1994,
 4. Kawczyńska-Butrym Z., Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej, Warszawa 1996,
 5. Kowalik S., Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji [W:] Psychologia kliniczna t. 2, pod red. H. Sęk, Warszawa 2005,
 6. Kowalik S., Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Katowice 1999
 7. Maciarz, Rewalidacja społeczna dzieci, Zielona Góra 1981, s
 8. Majewski T., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Warszawa 1995,
 9. Osik-Chudowska D., Skrzetuska E., Wojnarska A., Poziom życia osób niepełnosprawnych
  w okresie transformacji ustrojowej. W ich własnej ocenie,
  Lublin 2002
 10. Ossowski R, Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Bydgoszcz 1999,
 11. Zabłocki J., Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa 1992,
 12. Zabłocki J., Wprowadzenie do  rewalidacji. A. Marszałek Warszawa 1998

dr Karwowska Małgorzata

Wyświetl alfabetycznie

Szukaj pracownika

Szukaj pracownika wg nazwiska
(minimum trzy znaki)

wyszukiwanie zaawansowane