Informacje

Regulamin

Sklep internetowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, działa pod adresem www.sklep.ukw.edu.pl i prowadzony jest przez Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. JK Chodkiewicza 30, 85-792 [numer NIP 542647568, numer REGON 340057695].

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy UKW zwany jest dalej Sklepem.

I. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem").
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
 3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną. UKW prowadzi sprzedaż hurtową, o ile stan magazynu pozwala na wydanie potrzebnej liczby produktów.

II. Ochrona danych i polityka prywatności

 1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. UKW w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska, operatorzy płatności.
 4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 5. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jedynym posiadaczem informacji o danych osobowych klienta i zobowiązuje się do nieudostępniania, przekazywania lub sprzedaży tych danych jakiemukolwiek innemu podmiotowi.

III. Produkty

 1. Sklep Internetowy oferuje towary (zwane dalej „Produktami”).
 2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu.
 3. Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nie należące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów UKW.
 5. Część Produktów dostępna jest tylko na indywidulane zamówienie, co wydłuża czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony indywidulanie o terminie realizacji.

IV. Ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

V. Zamówienie

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy jest akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę (24/7)  przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.30, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego (poniedziałek – piątek).
 3. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów UKW. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie trzech (3) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.
 6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.
 7. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży.
 8. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

VI. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
 • GOTÓWKĄ w kasie UKW przy odbiorze produktu w Dziale Promocji i Biurze Prasowym przy ulicy Chodkiewicza 30, pokój nr 1.
 • PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM na numer konta podany na stronie Sklepu Internetowego.
 • PRZELEWEM POCZTOWYM na numer konta podany na stronie Sklepu Internetowego.
 • W miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 • W  Dziale Promocji i Biurze Prasowym przy ulicy Chodkiewicza 30.
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu,
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.

VII. Dostawa i odbiór

 1. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w zakładce czas i koszty dostawy.
 2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany:
 1. Termin dostawy określa Poczta Polska.
 2. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez Pocztę Polską.
 3. W przypadku odbioru Produktów w Dziale Promocji i Biurze Prasowym, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. Ponadto, Klient który w zamówieniu jako sposób płatności wskazał formę gotówkową oraz jako miejsce odbioru wskazał Dział Promocji i Biuro Prasowe zobowiązany jest do dokonania odbioru najpóźniej do pięciu dni od terminu otrzymania wiadomości o możliwości odbioru. Informacja ta będzie wysłana na email Klienta podany podczas zakupu.
 4. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 5. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu produktu znajdują się w rozdziale Zwroty.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 1. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient proszony jest do poprawnego wypełnienia formularza i przesłania go na adres e-mail: sklep@ukw.edu.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma od Sklepu Internetowego numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami.
 2. Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni, przy czym zwracane Produkty powinny zostać w stanie niezniszczonym. W przypadku zwrotu zniszczonych Produktów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego nie będzie zobowiązany do zwrotu ceny zakupów.
 4. Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient.
 5. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.
 6. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego odstąpi od umowy i realizacji zamówienia zawsze, gdy podczas składania zamówienia nie zostaną podane przez Klienta wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia dane.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych UKW. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy.