Stypendia - informacje

  • 09 marca 2017

UWAGA STUDENCI KIERUNKÓW:

  • inżynieria materiałowa -  II MU
  • mechatronika - II MU
  • edukacja techniczno-informatyczna - II MU

Wnioski na stypendium socjalne i  Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie od 09 do 23 marca 2017 r. tylko w formie papierowej w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich przy ul. Łużyckiej 24.

Wniosek powinien zawierać:

  • poświadczenie średniej ocen z ostatniego roku studiów  przez właściwy Dziekanat,
  • do wniosku można dołączyć zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe wyszczególnione w Zał. Nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UKW.