Trzy miliony złotych na staże dla studentów UKW

  • 15 września 2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 7 września 2017 r. zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 217 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego, 196 wniosków uzyskało ocenę pozytywną . W tym 2 wnioski z UKW:

  • 1 983 465 zł na realizację projektu "Staż na lepszy start",
  • 1 035 736 zł na realizację projektu "Staże dla Humanistyki Drugiej Generacji".

Dofinansowane projekty powstały dzięki współpracy Biura Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem z przedstawicielami Kierunku Humanistyki Drugiej Generacji oraz Studium Praktyk Zawodowych.

Terminy realizacji projektów:

  • "Staż na lepszy start": 01.04.2018-31.10.2019,
  • "Staże dla Humanistyki Drugiej Generacji": 01.03.2018 -30.06.2019.

Celem projektów jest wzrost praktycznych umiejętności studentów UKW na kierunkach: humanistyka drugiej generacji, pedagogika i psychologii poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych w trakcie II i III roku studiów lub bezpośrednio po ich zakończeniu, tak by umożliwić studentom najbardziej efektywne uzupełnienie zdobytej na studiach wiedzy o doświadczenia praktyczne. Projekty przewidują realizację wyłącznie na terenie Polski 3-miesięcznych, płatnych staży, każdy w wymiarze 360 godzin.

Staże oparte będą o programy stażowe  uwzględniające zalecenia Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży. Programy staży zgodne będą z efektami kształcenia na objętych wsparciem kierunkach. Rezultatem projektów będzie podniesienie kompetencji praktycznych obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.