UKW z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju

 • 23 października 2017

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za wzorową współpracę z otoczeniem biznesu i komercjalizację wyników prac badawczych oraz wkład w rozwój nauki w Polsce.
Doceniono m.in. fakt, że:

 • UKW aktywnie współpracuje z klastrami: Bydgoski Klaster Przemysłowy (Krajowy Klaster Kluczowy), Bydgoski Klaster Informatyczny, Agro Klaster Kujawy, Bydgoski Klaster Telemedycyny Innobridge, Bydgoski Klaster Przemysłów Kreatywnych.
 • Na UKW działa Centrum Transferu Technologii i Innowacji - jednostka ogólnouczelniana powołana w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transfer wyników prac naukowych do gospodarki. Centrum Transferu Technologii i Innowacji UKW jest niemal od początku uczestnikiem sieci Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.
 • Uczelnia współpracuje z inkubatorami przedsiębiorczości: miejskim, wojewódzkim oraz prywatnymi: lokalnym i ogólnopolskim.
 • Naukowcy są wykonawcami w projektach na rzecz gospodarki, m.in. "Voucherów badawczych", „Bonów na innowacje” czy „Szybkiej ścieżki”. Zespoły uczestniczą też w projektach na rzecz gospodarki: Biostrateg, Gameinn i innych.
  Przedstawiciele UKW uczestniczą w pracach Grup Roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w Ministerstwie Rozwoju.
 • Przedstawiciele UKW konsultowali również Regionalną Strategię Innowacji i system Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji.
 • Uczelnia jest też członkiem Sieci Innowacji w Rolnictwie.
 • UKW jest także członkiem Konsorcjum do realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+” – projektu finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
 • Na uczelni, przy Centrum Transferu Technologii i Innowacji działa organizacja studencka zainteresowana innowacyjnością – Studencka Pracownia Innowacji SPInn.
  Uczelnia zapewnia również studentom (w tym doktorantom) i absolwentom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej wykorzystującej innowacyjne technologie pomoc w planowaniu biznesu, w ramach Biura Karier UKW.

Ponadto, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dysponuje znakomicie wyposażonymi laboratoriami badawczymi, z których szczególnie należy wymienić następujące: 

 1. W ramach Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu działa Centrum Doskonałości Badań Materiałów Porowatych POROCENT, realizujące badania teoretyczne i eksperymentalne materiałów porowatych i zachodzących w nim procesów. Jest to jedyne Centrum Doskonałości powołane przez Ministra Nauki w regionie kujawsko-pomorskim oraz jedyny ośrodek naukowy w Polsce, w którym prowadzone są kompleksowe badania materiałów porowatych. Badania te prowadzone są przez zespół pracowników naukowych o wieloletnim doświadczeniu w tym zakresie oraz o uznanym międzynarodowym dorobku i licznych kontaktach naukowych z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.
 2. W ramach Wydziału Nauk Przyrodniczych działa Laboratorium Badawcze Mikotoksyn, w ramach którego funkcjonują: Pracownia Toksykologii, Pracownia Grzybów Pleśniowych oraz Pracownia Hodowli Komórkowych. Realizowanych jest kilkanaście projektów badawczych (w tym kilka w ramach umów międzyrządowych z Austrią i Niemcami). Laboratorium współpracuje z europejskimi liderami w zakresie toksykologii, w tym: Veterinärmedizinische Universität Wien, Max Rubner Institut Kulmbach, Bundesinstitut für Risikobewertung Berlin, Sveriges Lantbruksuniversitet Uppsala. Zakład Fizjologii i Toksykologii (prowadzący LBM) cyklicznie organizuje międzynarodowe konferencje naukowe podejmujące tematykę mikotoksyn i grzybów pleśniowych.
 3. Na Wydziale Humanistycznym uruchomiono innowacyjną specjalność Gamedec: badanie i projektowanie gier jest specjalizacją na nowatorskim kierunku studiów licencjackich „ Humanistyka drugiej generacji ” Wśród kadry przeważają instruktorzy z doświadczeniem zawodowym w branży gier. „Gamedekowie” uczą się tworzyć gry na wielu platformach – planszowe i karciane; LARP i narracyjne RPG; gry miejskie i ARG; literaturę interaktywną i gry wideo.

Następuje ciągły rozwój infrastruktury badawczej. W ramach „Kontraktu Terytorialnego”Uniwersytet planuje inwestycje w infrastrukturę służącą badaniom na rzecz gospodarki w czterech konsorcjach projektowych, w których uczestniczą wszystkie uczelnie publiczne i wybrane aktywne uczelnie niepubliczne w regionie: 

 1. Program Zdrowie – Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej,
 2. Laboratoria nauk technicznych i ścisłych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego ,
 3. Edukacja na rzecz innowacyjności regionu,
 4. Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana SafeFoodMed

W dwóch ostatnich konsorcjach UKW jest liderem projektu.

Pobierz pliki