Konkurs na stanowisko dokumentalisty w OZM

 • 20 listopada 2017

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogłasza konkurs na stanowisko dokumentalisty w Oddziale Zbiorów Muzealnych w wymiarze 1 etatu.

I  Zakres zadań:

 1. Gromadzenie zasobów oraz opieka nad zbiorami Muzeum Uniwersyteckiego.
 2. Opracowywanie dokumentacji zbiorów i prowadzenie inwentarzy.
 3. Prowadzenie magazynu zbiorów i dokumentacji z nim związanej.
 4. Dbałość o właściwe przechowywanie i transport zbiorów.
 5. Wdrożenie i rozwój muzealnego systemu ewidencyjnego.
 6. Współpraca z Pracownią Digitalizacji Biblioteki UKW w zakresie cyfryzacji zasobów.
 7. Reprezentowanie Biblioteki i Muzeum na konferencjach, spotkaniach, itp.
 8. Udzielanie zainteresowanym osobom i instytucjom informacji o posiadanych eksponatach.
 9. Organizacja wystaw muzealnych, w tym, m.in.: sporządzanie scenariuszy, przygotowanie tekstów do materiałów informacyjnych i ich kalkulacja finansowa.
 10. Przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób dorosłych.
 11. Popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum Uniwersyteckim.
 12. Oprowadzanie wycieczek i osób indywidualnych.
 13. Opieka nad praktykantami, wolontariuszami itp.
 14. Sporządzanie planów i sprawozdań oraz prowadzenie korespondencji związanej z działalnością Muzeum.
 15. Merytoryczna pomoc w sporządzaniu wniosków dot. pozyskania środków finansowych.
 16. Udział w szkoleniach, stażach dla muzealników i pracowników instytucji kultury.
 17. Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Darczyńcami.
 18. Utrzymywanie stałych kontaktów z przedstawicielami jednostek Uczelni w celu pozyskiwania zbiorów do Muzeum Uniwersyteckiego.

II  Wymagane kwalifikacje kandydatów:

 1. Udokumentowane wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie związanej z działalnością podstawową muzeum (muzealnictwo, archeologia, etnografia, historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, zabytkoznawstwo lub pokrewne).
 2. Doświadczenie w pracy w muzeum, bibliotece lub archiwum.
 3. Dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowane: język angielski, język niemiecki) w mowie i piśmie.
 4. Dobra znajomość mediów społecznościowych i bardzo dobra znajomość programów MS Office.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Umiejętność samodzielnego redagowania tekstów.
 7. Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz zaangażowanie w realizację  przydzielonych zadań.

Mile widziane:

 1. Doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej, public relations, reklamy i promocji, aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych, zarządzania projektami społecznymi, doświadczenie we współpracy z instytucjami samorządowymi i/lub instytucjami kultury, (np. muzea, biblioteki, ośrodki kultury) szkołami i organizacjami pozarządowymi.
 2. Doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych.
 3. Inne dodatkowe kwalifikacje zawodowe, odbyte szkolenia, kursy.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne zgłoszenie do konkursu z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dokumentalisty.
 2. Autorska koncepcja programowo-organizacyjna Muzeum Uniwersyteckiego o objętości maksymalnie 5 stron, dostarczona w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w formacie DOC lub PDF.
 3. Życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej edukacji oraz zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy cywilnoprawne wraz z potwierdzeniem ich wykonania, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestnika, odpis z KRS).
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku.
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dokumentalisty.
 10. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy będzie podstawowym miejscem pracy w ramach stosunku pracy.
 11. Oświadczenie, że zgłoszona przez kandydata do konkursu koncepcja programowo-organizacyjna jest jego dziełem i nie narusza niczyich osobistych praw autorskich.
 12. Oświadczenie, że kandydat zapoznał się z Regulaminem Konkursu, w szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuje bez zastrzeżeń i czuje się nimi związany.
 13. Zobowiązanie, że Autor wybranej koncepcji przeniesie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
 14. a) wykorzystywanie utworu we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, korespondencyjnej, informacyjnej i edukacyjnej Organizatora,
 15. b) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 16. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. od 21 listopada, do 11 grudnia 2017 r. do godz. 14.00 z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dokumentalisty w Muzeum Uniwersyteckim UKW – NIE OTWIERAĆ”. Celem umożliwienia kontaktu Biblioteki z uczestnikiem przed otwarciem ofert wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej uczestnika na kopercie. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej. Dokumenty wymienione w punktach 1-3 oraz 6-8 muszą być podpisane przez zgłaszających się do konkursu.
 17. Informacje dodatkowe:
 18. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Dyrektor Biblioteki UKW powołuje Komisję.
 19. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału uczestników,

II etap – rozmowy kwalifikacyjne dla osób spełniających wymogi formalne.

 1. Kandydat wyłoniony w postępowaniu konkursowym zostanie przedstawiony Dyrekcji Biblioteki do akceptacji.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 15 dni po upływie terminu składania ofert.
 5. Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Biblioteki i Muzeum Uczelnianego, można uzyskać w sekretariacie Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.