Inwestycje w Ogrodzie Botanicznym

  • 11 stycznia 2018

Projekt rewitalizacji Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego znalazł się na liście podstawowej projektów inwestycyjnych w naborze propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że Ogród Botaniczny będący własnością UKW jest przyrodniczą perłą na mapie Bydgoszczy, jednakże jego infrastruktura wymaga gruntownej modernizacji i rozbudowy. Wiosną ubiegłego roku władze kanclerskie Uczelni zainicjowały przystąpienie do szerokich konsultacji oraz opracowania projektu rewitalizacji Ogrodu Botanicznego. Prace te powiązane były z przygotowaniami Miasta w zakresie ogłoszenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Jesienią 2017 r. w ramach konkursu zgłoszonych zostało 45 propozycji projektów społecznych oraz 44 propozycje projektów inwestycyjnych, w tym projekt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ogród Botaniczny służy nie tylko celom naukowo-dydaktycznym Uczelni. Jest także miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców Bydgoszczy, szczególnie ze Śródmieścia, Bocianowa i Starego Miasta. Z tego względu projekt rewitalizacji Ogrodu Botanicznego oceniony został jako inwestycja ogólnodostępna z przeznaczeniem na cele społeczne. Celem projektu jest szersze udostępnienie terenu oraz obiektów Ogrodu Botanicznego UKW na miejsce spotkań integracyjnych, wypoczynek i rekreację dla wszystkich zainteresowanych. Ogród ma stać się jeszcze bardziej otwarty, poszerzyć ofertę edukacji przyrodniczej dla dzieci, młodzieży czy seniorów.

Zaplanowano m. in. dostosowanie infrastruktury Ogrodu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępności ścieżki edukacyjnej poprzez wymianę nawierzchni placów i chodników,  rozbudowę budynku parterowego na cele dydaktyczne i kulturalne, remont i rozbudowę budynku „nad stawem” na cele dydaktyczne i społeczne, postawienie dwóch wiat przeznaczonych do celów dydaktycznych i społecznych, wymianę eternitowego pokrycia dachowego w jednym z budynków, umieszczenie pomostu na stawie, uzupełnienie ogrodzenia, zainstalowanie nowego oświetlenia Ogrodu wraz z monitoringiem.

Całkowity szacunkowy koszt inwestycyjny został wyliczony na kwotę 1.084.612 zł brutto, z czego 625.268 zł sfinansowane zostanie z pozyskanych przez UKW środków europejskich, dzięki wpisaniu projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy.