Ponad 5 mln zł dla UKW z POWER

 • 08 lutego 2018

5.217.146,11 zł  dla UKW na sfinansowanie projektu pn. „ Nowoczesny Uniwersytet”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 01 lutego 2018 r. zakończyło ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II,

Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 35 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 28 wniosków uzyskało ocenę pozytywną  i zostało skierowanych do dofinansowania. Wniosek UKW uzyskał łączną sumę 90 punktów i znalazł się na 17 miejscu listy rankingowej.

Projekt pn. "Nowoczesny Uniwersytet" w całości powstał w Biurze Funduszy Europejskich.

Realizowany będzie od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2022 roku. Projekt obejmie działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią oraz szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów oraz szkolenia dla kadry UKW.

Celem projektu jest:

 • podniesienie kompetencji 408 studentów z UKW z kierunków: Pedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna, Administracja, Informatyka, Ekonomia i Mechatronika odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
 • podniesienie kompetencji przez 60 pracowników dydaktycznych,
 • podniesienie kompetencji przez 10 osób kadry kierowniczej,
 • podniesienie kompetencji przez 130 pracowników administracyjnych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości funkcjonowania.

Planowane działania w ramach projektu:

 • Szkolenia zawodowe dla  studentów kierunków pedagogicznych; technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej; Kompetencje społeczne; Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach;  Język angielski dla opiekunów dziecięcych;
 • Szkolenia zawodowe dla  studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych; Programy Biurowe w administracji; Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów; Systemy prezentacji informacji w biznesie, Zintegrowane systemy klasy ERP II;
 • Szkolenia zawodowe dla  studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki: Solid Works; Inżynieria prototypowania w IT;  Programowanie w środowisku Microsoft; Zintegrowane systemy klasy ERP II; Lean Office;.

Wszyscy studenci objęci modułem podnoszenia kompetencji uczestniczyć będą:

 • w warsztatach realizowanych przy współpracy z potencjalnymi pracodawcami,
 • odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy charakterystyczne dla danej branży zgodnej z kierunkiem kształcenia,
 • w 2 dniowych wizytach studyjnych w firmach/podmiotach zgodnych z kierunkiem kształcenia i ścieżką kompetencyjna,
 • w miesięcznych  płatnych stażach. 

Pracownicy dydaktyczni UKW  będą mieli możliwość podnieść kwalifikacje w obszarze;

 • autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej,
 • obsługi platformy e-learningowej (Zdalnego kształcenia),
 • komercjalizacji badań naukowych,
 • absorpcji środków finansowych (np. Horyzont2020).

Pracownicy administracyjni będą mieli możliwość podnieść kwalifikacje w obszarze:

 • zastosowania programów biurowych w administracji,
 • znajomości języka angielskiego,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

oraz ukończyć studia podyplomowe z zakresu:

 • zarządzania nieruchomościami,
 • prawa pracy,
 • zamówień publicznych,
 • ekonomii i zarządzania,
 • administracja i zarządzanie.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania uczelni poprzez dostosowanie systemu IT do powszechnie panujących trendów w mediach elektronicznych, modernizację funkcjonalności portalu UKW oraz systematyzację i kategoryzację uczelnianych zasobów informatycznych, co w bezpośredni sposób zostanie wykorzystane w celu doskonalenia jakości kształcenia. 

W efekcie realizacji projektu:

 • 408 studentów uzyska nowe kwalifikacje zawodowe i rozwinie komp. m.in. informatyczne, analityczne i komunikacyjne,
 • 60 osób z kadry dydaktycznej rozwinie kompetencje dydaktyczne, w tym prezentacyjne i specjalistyczne językowe,
 • 10 osób kadry kierowniczej i 130 osób kadry administracyjnej rozwinie kompetencje w zakresie zarządzania informacją, projektami, finansami, w obszarze procedur zamówień publicznych czy umiejętności językowe,
 • Uczelnia wdroży zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia wspierając proces dydaktyczny poprzez wykorzystanie rozwiązań ICT.