Konkurs POWER: Trzecia Misja Uczelni - na programy kształcenia i realizację działań dydaktycznych dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego"

  • 17 kwietnia 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 18 maja 2018 r. (godz. 08:15) do dnia 26 czerwca 2018 r. (godz. 14:00)

Kryteria dostępu (określają warunki, jakie powinien spełniać wniosek oraz wnioskodawca, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie w danym konkursie):

1. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.

2. Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez wnioskodawców i podmioty wskazane w ww. kryterium dostępu działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa . W zakresie powyższego projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;  zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

3. Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy.

4.  Maksymalna wartość projektu wynosi: dla UKW - 2 000 000 PLN,

5. Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku nr 7 do tego regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie. 

6. Proponowane wydatki muszą uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego oraz samorządu terytorialnego.

Wszelkie niezbędne informacje zawiera Regulamin konkursu wraz z załącznikami opublikowany w serwisie internetowym IOK.

Zaleca się, aby osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie www.power.gov.pl oraz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie publikowane są wszelkie istotne informacje, w tym również dotyczące wytycznych zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju. Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: MISJA@ncbr.gov.pl.

W razie pytań zapraszamy do Biura Funduszy Europejskich UKW, ul. J. K. Chodkiewicza 30, budynek „F” tel. 52 34 19 199 / 281, e-mail: fundusze@ukw.edu.pl