Biuro Upowszechniania Nauki

Decyzją JM Rektora (zarządzenie nr 33/2012/201) z dniem 1.02.2013 z Działu Nauki oraz Biura Współpracy Międzynarodowej wyodrębnione zostało Biuro Upowszechniania Nauki (BUN). Nadzór merytoryczny i formalny sprawuje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Do zadań Biura nalezy:

  • upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć naukowych oraz naukowo-technicznych poprzez tworzenie ofert współpracy dla firm i innych jednostek zewnętrznych,
  • zbudowanie bazy firm i instytucji współpracujących z Jednostkami UKW w zakresie badań naukowych,
  • tworzenie narzędzi upowszechniających badania, organizowanie i przygotowywanie szkoleń z zakresu popularyzacji nauki,
  • budowanie postaw pronaukowych. Popularyzowanie nauki w środowisku okołouczelnianym (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy).