Dział Nauki

mgr Anna Gilewska - Kierownik
ul. J. K. Chodkiewicza 30,  pok. 7
85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 208
tel./fax: +48 52 34 14 773
e-mail: agilewska@ukw.edu.pl
czynne: pn.-pt. w godz.: 9.00-14.00

Sekretariat Prorektora ds. Nauki
mgr Monika Biżek - starszy referent
tel. +48 52 34 19 180
fax. +48 52 34 14 773
e-mail:prorektor.nauka@ukw.edu.pl

Konferencje, wyjazdy krajowe, stypendia, urlopy, staże naukowe, odczyty
mgr inż. Beata Duda-Myszak - specjalista
tel. +48 52 34 19 208
fax.  +48 52 34 14 773
e-mail: bdudamyszak@ukw.edu.pl

Badania realizowane w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (badania statutowe)
mgr Dorota Rybicka - specjalista
tel. +48 52 34 19 208
fax. +48 52 34 14 773
e mail: drybicka@ukw.edu.pl

mgr  Natalia Sierant - specjalista
tel. +48 52 34 19 298
fax. + 48 52 34 14 773
e-mail: nsierant@ukw.edu.pl

Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
mgr Karolina Mucha - specjalista
tel. +48 52 34 19 298
fax. + 48 52 34 14 773
e-mail: kmucha@ukw.edu.pl

Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, badania zlecone

mgr Natalia Sierant - specjalista
tel. +48 52 34 19 298
fax. +48 52 34 14 773
e-mail: nsierant@ukw.edu.pl

Badania realizowane w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (badania młodych naukowców)
mgr  Monika Biżek - starszy referent
tel. +48 52 34 19 180
fax. +48 52 34 14 773
e-mail: m.bizek@ukw.edu.pl

Zadania realizowane w ramach działalności badawczej:

 • informowanie podejmujących zadania badawcze o trybie, zasadach planowania, ubiegania się o dotację, rozliczenia środków i formach finansowania działalności badawczej,
 • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o finansowanie zadań badawczych w ramach działalności naukowej i kierowanie wniosków do MNiSW oraz innych instytucji wspomagających działalność badawczą,
 • przygotowywanie umów i aneksów umów o realizację projektów badawczych (MNiSW, NCN, NCBiR oraz badań zleconych), współdziałanie w przygotowywaniu harmonogramu i kosztorysu badań,
 • prowadzenie ewidencji prac badawczych w sposób umożliwiający dokonywanie analizy ponoszonych kosztów,
 • pełna obsługa administracyjno-finansowa,
 • bieżące rozliczanie kosztów badań,
 • informowanie naukowców o stopniu wykorzystania przyznanych im środków,
 • ewidencjonowanie wydatkowanych na naukę środków finansowych,
 • współudział w przygotowywaniu raportów rocznych i kończących realizację badań,
 • przygotowywanie materiałów na senat i senacką komisję ds. nauki i współpracy z zagranicą,
 • przygotowanie załącznika do bilansu rozliczającego działalność badawczą.

Zadania związane z organizacją badań, promocją wyników:

 • działalność administracyjna w związku z wyjazdami pracowników na konferencje, sympozja, seminaria, stypendia, kwerendy, itp.;
 • wykonywanie czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z organizowaniem przez pracowników UKW konferencji naukowych, seminariów, sesji, odczytów itp.;
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z działalności badawczej i dotyczących kształcenia kadry (na potrzeby uczelni, dla MNiSW, GUS, itp; sprawozdania do GUS łącznie z informacjami z Działu Kadr i Szkolenia oraz Działu Dydaktyki);
 • działalność organizacyjna i administracyjna w związku z ubieganiem się o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zadania związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli akademickich:

 • podejmowanie działań organizacyjno-administracyjnych na rzecz kształcenia kadry w zakresie: staży naukowych, urlopów naukowych i stypendiów doktorskich, studiów podyplomowych,itp.;
 • współudział w obsłudze administracyjno-finansowej w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.