Wewnętrzne akty prawne

Obecnie funkcjonujący Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia został wprowadzony na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2012/2013,  Zarządzenie Nr 64/2012/2013 rektora UKW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenie i stosowania w UKW Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Zarządzeniem zastąpiono wcześniejsze Zarządzenie Nr 32/2009/2010 Rektora UKW z dnia 30 marca 2010 w sprawie wprowadzenia i stosowania w UKW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia jest zespołem standardów zapewniania jakości kształcenia. Jego działanie ma służyć monitorowaniu procesu kształcenia w celu podnoszenia jakości kształcenia. Wyżej wymieniony system obejmuje: organizację kształcenia, programy kształcenia, nauczanie, ocenianie, środowisko kształcenia.
Podstawowymi aktami wewnetrznymi są: Statut UKW; Regulamin Studiów; Regulamin Studiów Doktoranckich; Regulamin Studiów Podyplomowych.

Pozostałe akty prawne to przede wszystkim: Zarządzenia Rektora UKW; Pisma okólne Rektora UKW; Uchwały Senatu UKW; Uchwały Rad Podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. Wyżej wymienione akty publikowane są w Intranecie.

W załączeniu zamieszczono treść Zarządzenie Nr 64/2012/2013 rektora UKW z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenie i stosowania w UKW Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Pobierz pliki