"Linguistica Bidgostiana" - Indeks zawartości vol. I-IX

1. Artykuły / The Articles

Adamiak Aleksandra: Uwagi o germanizmach w gwarze kociewskiej (vol. I, s. 9-16)

Aldeeb Abrahem: Klasyczny język arabski i jego dialekty  (vol. IX, s. 6-10)

Banderowicz Kinga: Nazwiska odimienne dawnych obywateli miejskich Poznania (1575-1793) (vol. IX, s. 11-22)

Bartwicka Halina: Gatunki mowy a język kobiet (na przykładzie języka rosyjskiego) (vol. IV, s. 15-24)

Bartwicka Halina: Cравнения в русской разговорной речи (vol. III, s. 11-17)

Bartwicka Halina: Mамино сокровище, папина гордость (к вопросу об эмоциональности речи родителей) (vol. V, s. 13-21)

Bartwicka Halina: Zbrodnia katyńska w sowieckiej encyklopedii (o językowych środkach fałszu i manipulacji) (vol. VI, s. 13-18)

Bawej Izabela: Analiza porównawcza konotacji semantycznej czarnego koloru na materiale języka polskiego i języka niemieckiego (vol. VIII, s. 15-29)

Bawej Izabela: Pisemna forma komunikacji językowej w procesie nauki języka obcego (vol. V, s. 22-36)

Bawej Izabela: Sprachliche Fehler und ihre Ursachen im Lichte dreier Spracherwerbshypothesen (vol. VI, s. 19-28)

Bączkowska Anna: Action research in applied linguistics (vol. VI, s. 29-35)

Bączkowska Anna: Cognitive grammar, pedagogical grammar, and English prepositions (vol. I, s. 17-29)

Bączkowska Anna: Conceptual universals and linguistic relativity: the perception and conception of space by infants and the acquisition of in and on by children across languages (vol. IV, s. 25-46)

Bączkowska Anna: „Corporate Governance” w polskiej, europejskiej i angielskiej spółce handlowej: porównanie systemów prawnych i kwestii terminologicznych w przekładzie polsko-angielskim Kodeksu Spółek Handlowych (vol. V, s. 37-48)

Bączkowska Anna: Funkcjonalizm w badaniach nad językiem (vol. VII, s. 13-21)

Bączkowska Anna: Znaczenia konceptualne przyimków i partykuł angielskich w ujęciu czasoprzestrzeni czterowymiarowej (wstępne założenia metodologiczne) (vol. II, s. 11-25)

Benenowska Iwona: Charakterystyka wybranych orzeczeń syntetycznych konstytuujących elementarne struktury zdaniowe wyrażające zmiany stanu skupienia (vol. VII, s. 22-35)

Benenowska Iwona: Orzeczenia syntetyczne jako wykładniki predykatów odbijania światła (vol. IV, s. 47-62)

Benenowska Iwona: Uwagi dotyczące predykatów dolegliwości fizycznych (vol. III, s. 18-44)

Benenowska Iwona: Źródło dźwięku(-ów) jako składnikowa funkcja argumentu w zdarzeniach jednoargumentowych wyrażanych przez elementarne struktury zdaniowe z niektórymi orzeczeniami syntetycznymi (vol. V, s. 49-66)

Breza Edward: Nazwiska równe nazwom miejscowości obecnego województwa kujawsko-pomorskiego (vol. II, s. 26-49)

Breza Edward: Współczesne polskie imiona kontynuujące staropolskie dwuczłonowe imiona osobowe (ciąg alfabetyczny N – Ż). Część I (N – S) (vol. IV, s. 63-95)

Breza Edward: Współczesne polskie imiona, kontynuujące staropolskie dwuczłonowe imiona osobowe (ciąg alfabetyczny N – Ż). Część II (Ś – Ż) (vol. V, s. 67-95)

Cieszkowski Marek, Mędelska Jolanta: Czy germanizmy? (Na materiale Słownika błędów językowych Juliana Szweda) (vol. IV, s. 96-117)

Cieszkowski Marek, Mędelska Jolanta: Germanizmy leksykalne w wileńskim słowniku błędów językowych Juliana Szweda. Suplement (vol. VII, s. 36-46)

Cygan Stanisław: Niektóre leksykalne środki stylistyczne odnoszące się do świata roślin w utworach Stefana Żeromskiego (vol. IV, s. 118-133)

Cygan Stanisław: Wskaźniki barwy stylistycznej wyrazów zawarte w wypowiedziach mieszkańców wsi (vol. II, s. 50-63)

Czachorowska Magdalena: Nazwy osobowe w Internecie (vol. II, s. 64-72)

Czachorowska Magdalena: Porównania w twórczości Stefana Żeromskiego oparte na nazwach topograficznych (vol. IV, s. 134-142)

Czachorowska Magdalena: Trzy krajobrazy Żeromskiego (vol. I, s. 30-40)

Czachorowska Magdalena: Wybrane leksykalne środki stylistyczne w twórczości Stefana Żeromskiego (słownictwo topograficzne) (vol. III, s. 45-54)

Czachorowska Magdalena, Stypa Hanna: Porównania prototypowe barw w języku polskim i niemieckim (vol. VII, s. 47-58)

Czaplicka Maria: Interferencje językowe na wybranych przykładach nazewnictwa z Bydgoszczy i okolicy od XVI do XVIII wieku (vol. I, s. 41-47)

Czaplicka Maria: Zróżnicowanie nazewnictwa geograficznego powiatu sępoleńskiego i regionu brodnickiego (vol. II, s. 73-83)

Czaplicka-Jedlikowska Maria: Współczesne tendencje kulturowe w nadawaniu imion dzieciom na przykładzie Łobżenicy (vol. V, s. 96-110)

Czechowski Wiesław: Zakłócenia w językowej komunikacji jako problem badawczy (vol. I, s. 48-64)

Dusza Sebastian: Zur Entstehung der verbalen Vergangenheits-Komplexe im Deutschen (vol. VIII, s. 30-43)

Dyszak Andrzej S.: Językowy obraz lasu (vol. III, s. 55-63)

Glugla Emilia: Językowy obraz Krajny w powieściach Obelnik i Stolemowe znamię Konrada Karczmarka (vol. VI, s. 36-50)

Goncharova Tamara: Конвенциональные цветообозначения в составе номенклатурных имен (vol. VIII, s. 44-59)

Goncharova Tamara: Лингвистически ориентированные методы исследования политического дискурса (vol. VI, s. 51-63)

Goncharova Tamara: Языковая статика и речевая динамика вторичной картины мира (vol. IV, s. 143-157)

Gоnchаrоvа Tamara: Лингвистический анализ аргументации в политическом диалоге (vol. VII, s. 59-71)

Gonczarowa Tamara: Κонвенциональные цветообозначения (наименования природных классов, продуктов питания) (vol. III, s. 64-75)

Gonczarowa Tamara: Mетафора в научной классификации (vol. II, s. 84-95)

Гончарова Тамара: Компьютерный сленг или профессиональная речь «без галстука» (vol. IX, s. 37-37)

Grabowska Magdalena: Wiara z perspektywy pojęciowej w języku współczesnych młodych ludzi w wieku 18-29 lat (vol. IX, s. 38-50)

Graczykowska Tamara: Osobliwa leksyka w książce Tomasza Dąbala Polacy Związku Radzieckiego (vol. VI, s. 64-72)

Graczykowska Tamara: Rusycyzmy i sowietyzmy we Wspomnieniach Wandy Wasilewskiej (vol. IV, s. 158-170)

Graczykowska Tamara: Język cyklu reportaży Płomień i próchno Wandy Wasilewskiej na tle polszczyzny radzieckiej (vol. II, s. 96-105)

Graczykowska Tamara: Terminologia polityczna w polszczyźnie kowieńskiego tygodnika „Chata Rodzinna” z lat 1922-1940 (vol. III, s. 76-85)

Guz Marzena: Eponimy w nazewnictwie roślin (próba klasyfikacji semantycznej) (vol. VIII, s. 60-70)

Holst Jan Henrik: Polish morphophonology (vol. IX, s. 51-65)

Jaracz Małgorzata: Dominanty nazewnicze w toponimii miejskiej przedwojennnego Lwowa (vol. IV, s. 171-186)

Jaracz Małgorzata: Nazwy polskich biur podróży i agencji turystycznych (vol. I, s. 65-66)

Jaracz Małgorzata: Nazewnictwo folklorystyczne w regionalnym zbiorze przysłów pt. Mądrzejszy Mazur niż diabeł Tadeusza Orackiego (vol. II, s. 106-116)

Jaracz Małgorzata: Socjolingwistyczne uwarunkowania formacji nazwiskowych z -owicz, -ewicz w Herbarzu polskim Adama Bonieckiego (vol. III, s. 86-97)

Jastrzębska-Golonka Danuta: Definicje fleksji w wybranych podręcznikach gramatyki języka polskiego (vol. V, s. 111-136)

Joachimiak-Prażanowska Joanna: Efemerydy w „Tygodniku Ilustrowanym” (1924-1928) (vol. VI, s. 73-81)

Joachimiak-Prażanowska Joanna: Leksyka osobliwa, nigdzie – poza „Kurierem Wileńskim” – nienotowana (vol. III, s. 98-105)

Joachimiak-Prażanowska Joanna: Nieaktualna leksyka ogólnopolska w „Tygodniku Ilustrowanym” z lat 1925-1929 (vol. VII, s. 72-84)

Joachimiak-Prażanowska Joanna: Słownictwo przestarzałe i archaiczne w słowniku rosyjsko-polskim S. Lewińskiej i T. Staraka (vol. IV, s. 187-206)

Joachimiak-Prażanowska Joanna: Rusycyzmy leksykalne w „Tygodniku Ilustrowanym” (roczniki 1924 i 1925) (vol. V, s. 137-146)

Joachimiak-Prażanowska Joanna: Wyrazy efemeryczne i marginalne w „Kurierze Wileńskim” (1924-1939) (vol. II, s. 117-127)

Kaczmarek Łukasz: The Distribution of Axiological Parameter in Selected English Modals (vol. I, s. 77-82)

Kapuścińska Anna: Rewolucja goni rewolucję. Wpływ hiperbolizacji na językowy obraz świata kreowany przez media (vol. IX, s. 66-76)

Karwatowska Małgorzata: Językowe środki wyrażania agresji w rozmowach nastolatek (vol. V, s. 147-161)

Казанская Лариса Петровна: Лингвистические проблемы нейминга (vol. IX, s. 77-85)

Klawon Agnieszka: Motywy religijne – tabu czy katalizator ekspresji? O polskich i niemieckich reakcjach werbalnych na filmy „Pasja” i „Kod da Vinci” nie tylko z językoznawczego punktu widzenia (vol. IV, s. 207-220)

Klawon Agnieszka Maria: Reaktywacja Neue Deutsche Welle, czyli kilka uwag o języku utworów zespołu Juli (vol. V, s. 162-172)

Klawon Agnieszka Maria: Wpływ języka niemieckiego na regionalne odmiany polszczyzny –

Leksykalne podobieństwa i różnice w mowie mieszkańców Śląska Opolskiego i Kociewia (vol. III, s. 106-115)

Kłaczyńska Anna: Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie na przykładzie czasopism kobiecych oraz na tle świadomości językowej bydgoskich studentów (vol. VII, s. 85-101)

Kołatka Krzysztof: Współczesny obraz germanizmów leksykalnych na Krajnie Sępoleńskiej i Krajnie Złotowskiej – próba porównania (vol. VII, s. 102-120)

Komorowska Ewa: Rządzić się jak szara gęś, czyli o znaczeniach wyrażeń z komponentem szarości w języku polskim i rosyjskim (vol. VII, s. 121-132)

Kubicka Emilia: Frazeologizmy w słowniku (vol. III, s. 116-126)

Kuklińska Sylwia: Z badań gwary południowokociewskiej (vol. III, s. 127-132)

Kukowicz Katarzyna: Język i funkcje krótkich wiadomości tekstowych (esemesów) (vol. IV, s. 221-230)

Kukowicz Katarzyna: Kolokacje jako element języka należący do systemów semantycznych z gramatyką (vol. III, s. 133-139)

Kukowicz-Żarska Katarzyna: Funkcje związków frazeologicznych w tekstach doniesień prasy sportowej (vol. VII, s. 133-144)

Laskowska Elżbieta: Językowy obraz egzystencji człowieka w pracach pisemnych uczestników olimpiady polonistycznej (vol. II, s. 128-135)

Lisicyna Tamara A.: Инновационный стандарт русистики XXI века (vol. V, s. 173-190)

Łucarz Anna: O językowym i kulturowym obrazie Świecia nad Wisłą (vol. VIII, s. 71-81)

Mędelska Jolanta: Regionalizmy północnokresowe z zakresu słowotwórstwa i fleksji imiennej, odzwierciedlone w Opowiadaniu z czasów wojny (1919-1923) Balysa Astikasa (vol. IV, s. 231-246)

Mędelska Jolanta: Dyferencjalne regionalizmy północnokresowe z zakresu fonetyki odzwierciedlone w Opowiadaniu z czasów wojny (1919-1923) (vol. III, s. 140-161)

Mędelska Jolanta: Intrygujące zapisy typu ŹÓŁTY, MOŹNA, GDYŹ w rękopisach i drukach kowieńskich (vol. I, s. 83-96)

Mędelska Jolanta: O najczęstszych regionalizmach leksykalnych w powojennej prasie wileńskiej (1945-1979) (vol. II, s. 136-148)

Mędelska Jolanta, Cieszkowski Marek, Jankowiak-Rutkowska Maria: Kartka z mrocznych dziejów szkolnictwa Niemców nadwołżańskich (vol. IX, s. 86-103)

Mędelska Jolanta, Marszałek Marek: Wymiany e > i, y oraz i, y > e odzwierciedlone w wydawnictwach kowieńskich 1919-1940 (na tle stanu w innych źródłach północnokresowych) (vol. II, s. 149-169)

Moch Włodzimierz: Język dresiarzy w powieści Doroty Masłowskiej „Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną” (vol. I, s. 97-115)

Moch Włodzimierz: Socjolekt czy język subkultury – kwestia ciągle dyskusyjna (vol. II, s. 170-179)

Newman John G.: The Borrowing of Latin and French Nouns Denoting Christian Identities and its Impact on Medieval English Lexis and Medieval English Religious Writings (vol. III, s. 162-170)

Nowożenowa Zoja: Непредикативные роли глагола в предложении (vol. VII, s. 145-156)

Olszewska Marta: Wulgaryzmy w dyskursie medialnym (vol. IX, s. 104-112)

Pająkowska-Kensik Maria: Gwary kociewskie 100 lat po Kazimierzu Nitschu (vol. IV, s. 247-253)

Pająkowska-Kęsik Maria: Językowy obraz kontaktów kulturowych w dawnej Bydgoszczy na podstawie opowieści Bolesława Eckerta „Na styku” (vol. VII, s. 157-163)

Pająkowska-Kensik Maria: O gwaryzmach w powieści Bolesława Eckerta „Saga kociewska” (vol. I, s. 116-121)

Paluszak-Bronka Anna: O języku kujawskich przywoływek dyngusowych (vol. VI, s. 82-91)

Paluszak-Bronka Anna: O komentarzu językowym w kancjonale mazurskim (vol. IV, s. 254-263)

Paluszak-Bronka Anna: O sakramencie namaszczenia chorych na podstawie kazań księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy (vol. VIII, s. 82-92)

Paluszak-Bronka Anna: O sakramencie święcenia księży na podstawie kazań ks. Piotra Skargi – rozważania językoznawcy (vol. IX, s. 113-122)

Paluszak-Bronka Anna: O wskaźnikach zespolenia międzyzdaniowego w „Kancjonale mazurskim” (vol. VII, s. 164-176)

Paluszak-Bronka Anna: Przestarzałe formy dopełniacza rzeczownikowego w kancjonale królewieckim z początku XX wieku (vol. I, s. 122-134)

Paluszak-Bronka Anna: Uwagi o grafii i ortografii w tzw. kancjonale mazurskim (vol. III, s. 171-184)

Paluszak-Bronka Anna: Wybrane formy fleksyjne przymiotnika i imiesłowu przymiotnikowego w kancjonale Wasiańskiego z początku XX wieku (vol. II, s. 180-191)

Пэн Баохуанович Дмитрий: Aнглийская лексика в русскоязычной глянцевой журналистике украины (vol. IX, s. 123-136)

Pluskota Teresa: Kształtowanie się rosyjskiego systemu nazewniczego w XVI i XVII wieku (na podstawie wybranych grup społecznych i zawodowych). Cz. I (vol. II, s. 192-200)

Pluskota Teresa: Nazwy miejscowe Czernihowszczyzny w XVII i XVIII wieku na tle toponimii ziem sąsiednich (vol. I, s. 135-145)

Pluskota Teresa: Zrosty i złożenia w nazwach miejscowych Ukrainy i polsko-ukraińskiego pogranicza w wiekach XVI-XVIII (vol. IV, s. 264-274)

Pronobis Dorota: Językowy obraz ogłoszenia stanu wojennego w Polsce na łamach „Gazety Pomorskiej” (vol. II, s. 201-207)

Pronobis Dorota: „Piast” – dodatek „Dziennika Kujawskiego” – źródłem wiedzy o języku i kulturze na Kujawach (vol. I, s. 146-158)

Ruszkowski Marek: Język książki Leszka Kołakowskiego „O co nas pytają wielcy filozofowie” (vol. III, s. 185-193)

Rypel Agnieszka: Poprawność stylistyczna tekstów szkolnych – rozpoznanie problemu w kontekście komunikacyjnego podejścia do kształcenia językowego (vol. IV, s. 275-284)

Sędziak Henryka: Cechy fleksyjne mowy mieszkańców wsi łomżyńskich. Koniugacja (vol. II, s. 208-218)

Sopolińska Lucyna: O konieczności poszerzenia sensu wypowiedzenia w wypadku użycia leksemu dopiero (vol. VIII, s. 93-103)

Suchenek Renata: Semantyka czasowników widzenia i patrzenia (vol. I, s. 159-166)

Sudakiewicz Lidia B.: Sposoby germanizacji nazwisk mieszkańców Złotowa i okolic (vol. VI, s. 92-103)

Szwedek Aleksander: Are structural metaphors structural? (vol. I, s. 167-179)

Tomasik Piotr: Nazwy kolejowe. Spojrzenie językoznawcy i miłośnika kolei (vol. VI, s. 104-111)

Tomasik Piotr: O imionach tramwajów (vol. IX, s. 137-142)

Wachowski Wojciech: Metonymy – a figure of speech or a figure of the mind (vol. III, s. 194-212)

Waszczeniuk Remigiusz: Kłamstwo z perspektywy komunikacji niewerbalnej (vol. VIII, s. 104-113)

Wawrzyńczyk Jan: Od słownika ortograficznego do „rejestru wyrazów występujących w języku polskim” (vol. I, s. 180-186)

Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Język cerkiewnosłowiański w XV-wiecznych tekstach liturgicznych z ziem ruskich Rzeczypospolitej (vol. III, s. 213-223)

Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Parimiejnikowe hapaks legomena i ich zamienniki w starotestamentowych fragmentach w Triodzie kwietnym (vol. II, s. 219-228)

Zemlianaia Natalia: Semantyka predykatów nazywających negatywne stany emocjonalne: złościć się – gniewać się (vol. V, s. 191-204)

Zemlyanaya Natalya: Opozycje znaczeniowe w systemie czasowników wyrażających negatywne stany emocjonalne (vol. VII, s. 177-188)

Żmigrodzki Piotr: Słownik semantyczno-syntaktyczny czasowników posiłkowych – założenia wstępne (vol. I, s. 187-202)

Żurowski Sebastian: Negatywne prefiksy polszczyzny (vol. III, s. 224-234)

2. Polemiki / The Polemics

Holst Jan Henrik: Reaction to Dr. Anna Paluszak-Bronka’s remarks (vol. IX, s. 148-151)

Joachimiak-Prażanowska Joanna: Odpowiedź na artykuł polemiczny Jana Wawrzyńczyka Z notatnika leksykografa. O ryzykownym ‘nigdzie’ (vol. VIII, s. 121-126)

Paluszak-Bronka Anna: Na marginesie wykładu Polish morphophonology dr. Jana Henrika Holsta (vol. IX, s. 144-147)

Wawrzyńczyk Jan: Z notatnika leksykografa. O ryzykownym ‘nigdzie’ (vol. VIII, s. 117-120)

3. Kronika / The Chronicle

Benenowska Iwona: Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. JĘZYK – SPOŁECZEŃSTWO – WARTOŚCI, Bydgoszcz 17-18 września 2007 r. (vol. V, s. 207-209)

Duszyński Henryk, Kapuścińska Anna: Ogólnopolska konferencja naukowa JĘZYK – NATURA – CYWILIZACJA (Bydgoszcz, 22-23 września 2011 r.) (vol. IX, s. 153-156)

Kubicka Emilia: Kursy języka polskiego jako obcego dla jednostki NATO (JFTC) w latach 2010/2011 i 2011/2012 (vol. IX, s. 156-160)

Michalak Katarzyna: Nie taki Czeczen straszny… (o jednym z kursów języka polskiego dla obockrajowców na UKW w Bydgoszczy) (vol. VIII, s. 129-132)

Peplińska Monika: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo i kulturowo w Bydgoszczy (vol. IV, s. 287-290)

Pogorzała Ewa: Konferencja „Quo Vadis Lingua?” 2009 (vol. VI, s. 115-121)

Pogorzała Ewa: Ogólnopolska konferencja naukowa „Język a socjum II – funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej”, Toruń, 18–19 czerwca 2009 r. (vol. VII, s. 191-197)

4. Recenzje / The Reviews

Bawej Izabela: Edward Łuczyński, Jolanta Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne. Wybrane zagadnienie, Wydanie drugie rozszerzone i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2002, ss. 140 (vol. V, s. 221-224)

Bawej Izabela: Hans Jürgen Heringer, Fehlerlexikon. Deutsch als Fremdsprache. Aus Fehlern lernen: Beispiele und Diagnosen, Cornelsen Verlag, Berlin, 2001, s. 310 (vol. VII, s. 205-208)

Bawej Izabela: Horst M. Müller (Hrsg.), Arbeitsbuch Linguistik, Verlag F. Schöningh, Padeborn 2002, s. 524 (vol. VII, s. 208-214)

Bączkowska Anna: Agnieszka Libura, Amalgamaty kognitywne w sztuce, Universitas, Kraków 2007, ss. 134 (vol. VI, s. 125-129)

Bączkowska Anna: Jonas Pfister, The Metaphysics and the Epistemology of Meaning, Frankfurt 2007, ss. 148 (vol. V, s. 224-230)

Bączkowska Anna: Ochrona języków naturalnych, red. Stanisław Puppel, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, ss. 333 (rec.) (vol. VI, s. 140-143)

Bączkowska Anna: Stanisław Puppel (red.), Społeczeństwo – kultura – język: w stronę interakcyjnej architektury komunikacji, UAM, Poznań 2007, ss. 162 (vol. V, s. 230-240)

Czaplicka-Jedlikowska Maria: Polszczyzna bydgoszczan. Historia i współczesność, cz. 2, pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz 2005, s. 196 (vol. IV, s. 299-303)

Cygan Stanisław: Henryk Jost, Słownik gwarowych wyrazów technicznych z terenu Podtatrza, Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, Nowy Sącz 1987, ss. 32 + XIX tablic (vol. V, s. 216-220)

Karwowski Stanisław: Словарные агнонимы русского языка под редакцией Яна Вавжинчика, Выпуск 1, Warszawa 2007, ss. 71 (vol. V, s. 213-215)

Mędelska Jolanta: Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukraińskim, pod red. Feliksa Czyżewskiego i Danuty Urban, Lublin 2006, s. 147 + ilustracje s. 16 (vol. IV, s. 293-298)

Mędelska Jolanta: Jan Wawrzyńczyk, Słownictwo nowopolskie. Redatacje, Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej, Warszawa 2011, stron 44 (vol. IX, s. 162-167)

Mędelska Jolanta: Marek Iwanowski, Fotoaddenda do leksykografii polskiej, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, stron 79 (vol. VIII, s. 135-141)

Mędelska Jolanta: Piotr Wierzchoń, ANTI, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008, s. 91 (vol. VII, s. 214-218)

Moch Wodzimierz: Słowniki hiphopowe jako świadectwa przemian kulturowych (vol. VII, s. 218-225)

Pociask Janusz: Jacek Barański, Zum Einfluss der Verbvalenz auf die Satzgliedfolge im Deutschen und im Polnischen. Eine kontrastive Analyse. „Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich“ 4, red. Antoni Dębski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, ss. 202 (vol. VI, s. 129-133)

Pociask Janusz: Krzysztof Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ss. 198 (vol. VI, s. 129-140)

Sobczak Michał: Realizacja ćwiczeń fonetycznych w podręczniku do nauki języka niemieckiego Berliner Platz 2 (vol. VIII, s. 142-144)

Tomasik Piotr: Названия женщин, Дополнительный словарь, под редакцией Валентины Кульпиной и Яна Вавжинчика, „Semiosis Lexicographica” vol. XXXV, Warszawa 2006, s. 108 (vol. IV, s. 304-306)

Zimny Rafał: Mirosław Górny, Piotr Wierzchoń, Polish Digital Libraries As a PhilologistsTool. Based on 666 Adjectives from the Digital Library of Wielkopolska, Poznań 2010, ss. 261 (vol. VII, s. 201-205)

5. Streszczenia prac doktorskich / The Summaries of Doctoral Dissertations

Czechowski Wiesław: Zakłócenia, nieporozumienia, nieskuteczność komunikacyjna w językowej interakcji (vol. V, s. 243-255)

Karwowski Stanisław: Rosyjskie słownictwo motoryzacyjne w ujęciu onomazjologicznym (vol. IX, s. 169-179)

Malinowska Iwona: Wykrzykniki w języku, w tekście I w słowniku (na materiale języka rosyjskiego i polskiego) (vol. VI, s. 147-156)

Pociask Janusz: Status i funkcja jednostki idiomatycznej w tekstach prasowych (na przykładzie tekstów z „Neue Zürcher Zeitung”) (vol. IV, s. 309-331)

Siewert Katarzyna Maria: Semantyczna analiza terminów prawnych na przykładzie terminologii prawa handlowego Niemiecko-polskie studium kontrastywne (vol. VI, s. 156-164)

Stypa Hanna: Niemieckie frazeologizmy zoonimiczne i ich ekwiwalenty w języku polskim (vol. V, s. 255-267)

Suchenek Renata: Orzeczenia syntetyczne wyrażające percepcję wzrokową (vol. VIII, s. 156-166)

Wachowski Wojciech: Understanding Metonymy (vol. IX, s. 180-185)

Zemlyanaya Natalya: Semantyka polskich i rosyjskich czasowników wyrażających negatywne stany emocjonalne (vol. VIII, s. 147-156)