Przygotowanie przez studentów UKW pracy dyplomowej

Zarządzenie nr 24/2014/2015
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Z dnia 6 marca 2015
 

w sprawie zasad składania i archiwizacji pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 201, poz. 1188) oraz regulaminu studiów,

ustalam, co następuje:
                                                                                    § 1

1. Od roku akademickiego 2014/2015 student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia:

 • 3 egzemplarzy pracy dyplomowej w oprawie (dla promotora, recenzenta/recenzentów oraz egzemplarza do akt);
 • wersji elektronicznej pracy dyplomowej w systemie APD;
 • oświadczenia studenta, że praca została napisana samodzielnie i nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni oraz że drukowana wersja jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną (Załącznik Nr 1).

2. Wersja drukowana pracy dyplomowej przeznaczona do akt studenta odpowiada następującym wymogom:

 • wydruk komputerowy dwustronny;
 • format papieru – karty A4;
 • karty trwale złączone ze sobą i zabezpieczone miękkimi okładkami ochronnymi

3. Praca dyplomowa oprócz zawartości merytorycznej powinna zawierać:

 • stronę tytułową wypełnioną zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku Nr 2;
 • streszczenie pracy w języku polskim lub w języku pracy i języku polskim – nie więcej niż 1000 znaków oraz słowa kluczowe w języku polskim lub w języku pracy i w języku polskim – maksymalnie 10 słów (Załącznik Nr 3).

4. Egzemplarz archiwalny w wersji drukowanej przechowywany jest w teczce akt osobowych studenta.

                                                                                  § 2

1. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej w określonej przez wydział jednostce organizacyjnej (dziekanat lub sekretariat instytutu/katedry) nie później niż 14 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego.

2. Student, w ciągu trzech dni od złożenia pracy dyplomowej, zobowiązany jest do:

 • sprawdzenia w systemie APD tytułu pracy dyplomowej w języku polskim bądź w języku pracy i w języku polskim;
 • wprowadzenia do systemu APD streszczenia pracy w języku polskim bądź w języku pracy i w języku polskim;
 • wprowadzenia do systemu APD słów kluczowych w języku polskim bądź w języku pracy i w języku polskim;
 • wprowadzenia do systemu APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej zapisanej w całości w jednym pliku w formacie pliku PDF [w przypadku pracy dyplomowej zawierającej załączniki niebędące integralną częścią drukowanej pracy, należy je wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z)].
 • nazwa pliku będącego pracą dyplomową zawiera:
  - imię i nazwisko autora pracy;
  - numer albumu;
  oraz
  - w przypadku załączników niebędących integralną częścią drukowanej pracy, dodatkowo w nazwie pliku umieszcza się wyraz „załącznik”.

Pełna treść zarządzenia Rektora dot. pracy dyplomowej oraz oświadczenia przy składaniu pracy znajduje się w poniższych

Pobierz pliki