Regulamin studiów

PRZEPISY OGÓLNE

 

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz Statutu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

§1.

 1. Regulamin studiów ma zastosowanie do wszystkich profili, form i kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
  prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • absolutorium – uzyskanie przewidzianej liczby punktów ECTS oraz
  spełnienie wszystkich wymagań określonych w programie kształcenia, w tym programie i planie studiów, bez uzyskania dyplomu ukończenia studiów;
 • podstawowa jednostka organizacyjna – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie;
 • jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów – instytut lub katedra prowadząca kierunek studiów;
 • kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępca – dziekan
  i prodziekan;
 • program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia (programu studiów), prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;

Pobierz pliki