O czasopiśmie

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa. 

Redakcja postawiła sobie za cel prowadzenie czasopisma wedle wytycznych zawartych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych, a przez to dążenie do jak najwyższego poziomu czasopisma. Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej. 

Santander a kultura

Projekt powołania oraz zarządzania interdyscyplinarnym czasopismem prawniczym podejmującym zagadnienia związane z kulturą jest realizowany w ramach grantów indywidualnych Santander Universidades. Santander Art and Culture Law Review wpisuje się zarówno w politykę prokulturalną Grupy Santander, jak i Santander Universidades. Czasopismo oraz skupiony wokół niego zespół ekspertów z zakresu prawa kultury będą promować transfer wiedzy eksperckiej pomiędzy krajami oraz stanowić o aktywnym uczestnictwie Grupy Santander w upowszechnianiu kultury w obszarze nauki.

Grupa Santander jest podmiotem bardzo aktywnym w upowszechnianiu kultury i sztuki zarówno jako organizator fundacji, jak i uczestnik rynku sztuki tworzący unikatową kolekcję. Sztuka obecna jest również w oferowanych produktach bankowych, co jest konsekwencją zwiększenia oddziaływania na inwestorów art bankingu. Wobec rozwoju technologii (digitalizacja, muzea online, internetowe aukcje dzieł sztuki, mobilność obiektów) oraz liczby zagrożeń dla rozwoju kultury, konieczne jest postrzeganie jej w kontekście globalnym, a przynajmniej europejskim.

Redakcja SAACLR, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz