Biuro ds. Stopni

Przewody doktorskie - przedłużenie do 2022 roku Przewody doktorskie - przedłużenie do 2022 roku

Przewody doktorskie - przedłużenie do 2022 roku

U S T AWA z dnia 14 maja 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Art. 35. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz
z 2020 r. poz. 695) w art. 179:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”

tekst ustawy

https://www.gov.pl/web/nauka/tarcze-dla-srodowiska-naukowego-i-akademickiego--podsumowanie-zmian