Biuro Funduszy Europejskich

Głównym zadaniem Biura Funduszy Europejskich jest pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na przedsięwzięcia realizowane przez Uniwersytet.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Uniwersytet w ramach funduszy europejskich,
  • przygotowywanie innych wymaganych procedurą dokumentów związanych z wypełnianiem wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich,
  • bieżące monitorowanie programów, działań i konkursów w ramach funduszy europejskich i informowanie o nich przełożonych oraz jednostki Uczelni zainteresowane uczestnictwem w poszczególnych konkursach,
  • bieżące monitorowanie potrzeb inwestycyjnych, szkoleniowych i innych Uniwersytetu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania,
  • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej dotyczącej funduszy europejskich, realizowanych projektów oraz uzyskiwanych efektów,
  • monitorowanie realizacji projektów podlegających dotacji w celu dotrzymania procedury wymaganej prawem (dla wskazanych przez przełożonych projektów),
  • współpraca z regionalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie funduszami europejskimi.

Adres:

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
pok 909-911, IX piętro
tel. +48 52 323 67 77, 52 323 67 78
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl

UWAGA!

W dniu 31.12.2020 Biuro Funduszy Europejskich będzie nieczynne.

W pilnych sprawach proszę kontaktować się mailowo z:
Anetą Ziółkowską  aziolkow@ukw.edu.pl lub Agnieszką Stysiak astysiak@ukw.edu.pl

Biuro Funduszy Europejskich