Biuro Funduszy Europejskich

Głównym zadaniem Biura Funduszy Europejskich jest pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na przedsięwzięcia realizowane przez Uniwersytet.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez Uniwersytet w ramach funduszy europejskich,
  • przygotowywanie innych wymaganych procedurą dokumentów związanych z wypełnianiem wniosków o dofinansowanie z funduszy europejskich,
  • bieżące monitorowanie programów, działań i konkursów w ramach funduszy europejskich i informowanie o nich przełożonych oraz jednostki Uczelni zainteresowane uczestnictwem w poszczególnych konkursach,
  • bieżące monitorowanie potrzeb inwestycyjnych, szkoleniowych i innych Uniwersytetu pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania,
  • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej dotyczącej funduszy europejskich, realizowanych projektów oraz uzyskiwanych efektów,
  • monitorowanie realizacji projektów podlegających dotacji w celu dotrzymania procedury wymaganej prawem (dla wskazanych przez przełożonych projektów),
  • współpraca z regionalnymi instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie funduszami europejskimi.

Adres:

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
pok 909-911, IX piętro
tel. +48 52 323 67 77, 52 323 67 78
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl

UWAGA !!

W związku z Zarządzeniem Rektora UKW nr 62/2019/2020 z dn. 21.05.2020 w sprawie: zapobieganiu rozprzestrzenainia się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akdemickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Biuro Funduszy Europejskich informuje:

1. od 25 maja 2020 r. obowiązuje praca w formie stacjonarnej do odwolania
2. biuro BFE będzie codziennie czynne w godz. 8:00-14:00 (6 godzin)
3. wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznbie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
4. dokumenty należy przesyłać jako skany (PDF) i (JPG)

Biuro Funduszy Europejskich