Projekty

Projekt realizowany w ramach kontraktu terytorialnego pt. "Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działania 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Otrzymany 28 grudnia 2017 przez Konsorcjum UTP (lider), UMK, UKW, nr wniosku: RPKP.01.01.00-04- 0001/17. 

Realizowany projekt na prace przedwdrożeniowe pt. ,,Proekologiczna technologia przemysłowego zagospodarowania odpadowego poli(kwasu mlekowego) (PLA, polilaktyd) jako alternatywnego surowca dla branży poliuretanowej’’ w ramach podniesienia poziomu gotowości wdrożeniowej (TRL) realizowany przez konsorcjum UTP i UKW w ramach projektu „Inkubator innowacyjności plus”.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Chemii i Technologii Poliuretanów
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31