Kolegium III

Odpis dyplomu i suplementu w j. obcym

W związku z zapisem w Regulaminie studiów par. 51 p.4 dot. konieczności złożenia wniosku przez studenta ubiegającego się o wydanie odpisu dyplomu i odpisu suplementu w j. obcym proszę o składanie wniosków do dnia 30 listopada 2020r. na adres Kolegium III – sekretariat.kolegium3@ukw.edu.pl.

Na stronie Kolegium III zamieszczone są wszystkie wzory wniosków w wersji edytowalnej wraz z Zarządzeniami Rektora.

Opłaty reguluje:

Zarządzenie Nr 3/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2020r.

  1. Absolwenci przyjęci na studia przed dniem 1 października 2018 r. oraz absolwenci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2018/2019 za wydanie dokumentów wnoszą opłaty w wysokości:

- za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami w języku polskim – 60 zł;

- za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – 40 zł. (wnioski zał. 3, zał. 4 do Zarządzenia nr 2/2020/2021)

  1. Absolwenci przyjęci na studia oraz wznawiający studia od roku akademickiego 2019/2020:

- za wydanie dyplomu i suplementu wraz z ich dwoma odpisami w języku polskim lub, na podstawie złożonego wniosku – dyplomu i suplementu do dyplomu oraz ich jednym odpisem w języku polskim i jednym odpisem w języku obcym – nie wnoszą opłaty; (wnioski zał. 1, zał.2 do Zarządzenia 2/2020/2021)

- za wydanie, na wniosek studenta/absolwenta, dodatkowego odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym – 20 zł (wnioski zał. 3, zał. 4 do Zarządzenia nr 2/2020/2021),