Projekty unijne

Badania nad toksycznością grzybów pleśniowych i ich wtórnych metabolitów skażających środowiska bytowania człowieka i zwierząt

Badania nad toksycznością grzybów pleśniowych i ich wtórnych metabolitów skażających środowiska bytowania człowieka i zwierząt

RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 - DZIAŁANIE 5.4

Zakład Fizjologii i Toksykologii UKW otrzymał dofinansowania na realizację projektu "Badania nad toksycznością grzybów pleśniowych i ich wtórnych metabolitów skażających środowiska bytowania człowieka i zwierząt". Łączna suma dotacji to ponad 935 tysięcy złotych. Warto dodać, że to jedyny wniosek, jaki uzyskał dofinansowanie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, oś  priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

To kolejny, tak wielki sukces zespołu Zakładu Fizjologii i Toksykologii UKW, pod kierownictwem profesora Jana Grajewskiego. Tym razem pracownicy Zakładu, przeprowadzą  ukierunkowane badania podstawowe z zakresu toksyczności grzybów pleśniowych i mikotoksyn zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt. Celem projektu, jest wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu.

Dofinansowanie pozwoli na wzmocnienie Laboratorium Badawczego Mikotoksyn, jako wiodącej jednostki naukowo-badawczej w kraju, w zakresie kontroli mikologicznej oraz toksykologicznej żywności i pasz. Projekt umożliwi poszerzenie profilu prowadzonych badań, co z kolei przełoży się na szerszą ofertę usług dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego, a także gospodarstw rolnych. Jest to kolejny już projekt wzmacniający relacje pomiędzy jednostkami badawczymi a sektorem gospodarczym.

ZESPÓŁ PROJEKTU

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Grajewski
Wykonawcy projektu: dr Magdalena Twarużek, dr Anna Błajet-Kosicka, mgr Radosław Skórzewski, mgr Robert Kosicki, mgr Justyna Kwiatkowska, mgr Ewelina Soszczyńska, mgr inż. Katarzyna Kuźmińska, mgr Ewelina Sibiorowska, mgr inż. Ewa Zastempowska.

PEŁNA INFORMACJA NA TEMAT DOFINANSOWANIA

794.784,56 PLN pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 140.256,10, to dofinansowanie z budżetu państwa. Łączna suma dotacji 935 040,66 zł. Projekt dofinansowany w ramach Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Szczególy na stronie Zakładu Fizjologii i Toksykologii