Projekty unijne

Efektywne i skuteczne partnerstwo B+R sukcesem innowacj

Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki

Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: od 01.07.2013 do 30.06.2015

Autorzy Projektu: Piotr Kotlarz, Katarzyna Kazimierska-Drobny, Marcin Kempiński – IMIS UKW 

Celem projektu jest: 

  • wzmocnienie trwałych mechanizmów współpracy nauki i biznesu poprzez budowanie efektywnego i skutecznego Partnerstwa;
  • podniesienie poziomu wiedzy środowiska akademickiego i przedsiębiorców w obszarach: własności intelektualnej, komercjalizacji wyników prac B+R, patentowania;
  • podniesienie potencjału wdrożeniowego wyników badań naukowych do gospodarki, a tym samym poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki WKP;
  • poprawa dostępu do informacji o wzajemnych potrzebach i ofertach instytucji naukowych i przedsiębiorstw;
  • promowanie i nawiązywanie współpracy i wspólnych działań przez naukę i biznes. 

Dzięki wparciu poprzez projekt istnieje możliwość na pogłębienie dalszej współpracy jednostek korzystających z Voucherów Badawczych oraz innych form wsparcia. Nawiązywanie i rozwijanie wspólnych przedsięwzięć B+R zaowocuje rozwojem i innowacyjnością gospodarki regionu.

Realizacja projektu będzie przyczyniać się do: zacieśnienia istniejącej współpracy; promowania aktywnych postaw pracowników naukowych, którzy współpracują z przedsiębiorstwami; podejmowania prac B+R zmierzających do komercjalizacji wyników badań; zgłaszania patentów i wzorów użytkowych.

Wypracowanie w projekcie trwałych mechanizmów współpracy nauka i biznes będzie zachętą do podejmowania podobnych działań przez inne uczelnie w regionie oraz instytucję  B+R w regionie (np. KPZPiP, AIP i inne). 

Projekt obejmuje wsparciem 2 grupy docelowe:

  1. Pracownicy naukowi UKW będący uczestnikami stażu,
  2. Firmy MMSP które otrzymały Voucher badawczy.

Z powodu niskiego transferu wiedzy z nauki do przedsiębiorstw oferta stażowa została skierowana do pracowników którzy podjęli już aktywną współpracuję z lokalnymi przedsiębiorstwami poprzez realizację Voucherów Badawczych. Dzięki otrzymanemu stażowi pracownicy naukowi będą mogli w pełni poświęcić się pracy naukowej, która  przyczyni się do rozwoju województwa i która będzie powstawać przy współpracy z przedsiębiorstwami.