Projekty unijne

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Projekt "Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, zakończył się 30.09.2013 r. Projekt inwestycyjny pt. „Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, ujęty w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr WPW.I.3043-3-2-228/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Celem głównym projektu jest stworzenie nowoczesnej wielofunkcyjnej biblioteki naukowej, będącej jednocześnie ośrodkiem wymiany informacji oraz ogniwem komunikacji i wymiany myśli naukowej. Planowany budynek będzie biblioteką centralną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pomieści scalone zbiory około 740 000 jednostek dotychczasowej Biblioteki Głównej, zlokalizowane w 2 miejscach – gmachu głównym i tzw. pawilonie, gdzie znajduje się oddział czasopism, a również zbiory 3 bibliotek filialnych, rozproszonych obecnie w różnych punktach miasta.

Powierzchnię nowej biblioteki zaprojektowano na 17 800 m2 i podzielono na następujące działy: informacyjny, udostępniania zbiorów, zespół zbiorów specjalnych, zespół magazynów i konserwacji zbiorów, pracownię reprograficzną, pracownię digitalizacji, pracownię audiowizualną oraz serwerownię. W nowym budynku znajdą się również sale dydaktyczne i komputerowe dla kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, ściśle współpracujące z niezbędną żywą bazą.

Zakłada się, że biblioteka będzie pełniła swe funkcje nie tylko dla pracowników i studentów UKW, ale również dla całego środowiska naukowego Bydgoszczy i regionu; także dla mieszkańców miasta oraz uczącej się i studiującej młodzieży.

Nowoczesna biblioteka będzie miała możliwość skuteczniejszego niż dotąd wspierania procesu naukowo-dydaktycznego macierzystej uczelni i środowiska lokalnego, stanie się też ponadregionalnym centrum transferu wiedzy. Powiększając zasoby Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (w ogólnopolskiej sieci bibliotek cyfrowych) przyczyni się do popularyzacji nauki poprzez otwarty dostęp do źródeł oraz rozpowszechni informację o regionie i dorobku naukowym uczelni.

Jeśli chcieliby się państwo dowiedzieć więcej o kolejnych etapach budowy zachęcamy do lektury bloga DZIENNIK BUDOWY.

Realizację inwestycji „Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” zaplanowano na lata 2010 – 2013. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowany został na kwotę 45 546 804,97 zł.

   

 

Projekt "Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.