Projekty unijne

Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Dnia 14 lipca 2016 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił wyniki konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Na pierwszym miejscu listy rankingowej dla województwa kujawsko-pomorskiego znalazł się wniosek Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w Województwie Kujawsko - Pomorskim (POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16). Uzyskał on 87,5 pkt. oraz finansowanie w wysokości 380 312,50 zł.

Liderem projektu jest Fundacja Stabilo z Torunia. Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pełni funkcję partnera projektowego nr 2 wraz z Fundacją Aktywizacja z Warszawy oraz Powiatowym Urzędem Pracy z Chełmna.

Docelowo projekt służy wypracowaniu zestawu rekomendacji, które zostaną wykorzystane zarówno przez instytucje centralne przy konkursach centralnych, jak i przez instytucje regionalne i lokalne przy wspieraniu osób młodych na poziomie regionalnym i lokalnym, w celu lepszego dopasowania zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Rekomendacje będą wskazywać najbardziej skuteczne metody dotarcia do ww. osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki i obszary wsparcia młodzieży.

Pełna informacja w załączniku.