Projekty unijne

O projekcie

Projekt „Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni” jest realizowany od 01.09.2010 do 31.12.2015 roku.
Projekt finansowany jest ze Środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie w wysokości 3 295 713,00 zł

Projekt realizowany jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej, który prowadzi aktualnie kształcenie na dwóch kierunkach inżynierskich: Informatyka oraz Mechatronika. Niniejszy projekt ma na celu bezpośrednie wsparcie kierunku Informatyka na poziomie inżynierskim (I stopnia) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Celem głównym projektu jest rozwój oferty edukacyjnej UKW związanej z potrzebami rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży informatycznej.

W ramach projektu zaplanowano działania skierowane do studentów

  • realizowana będzie nowa specjalność z zakresu sieci komputerowych,
  • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do 3 sal laboratoryjnych (56 szt.),
  • zakup licencji  IT Academy Advanced na lata 2010-2015,
  • opracowanie sylabusow przedmiotów specjalistycznych,
  • opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej dla 8 przedmiotów specjalistycznych.

Dodatkowo w Projekcie przewidziano:

W ramach działań przewidziane są także liczne specjalistyczne kursy zawodowe oraz staże (w tym i zagraniczne) dla kadry dydaktycznej kierunków technicznych na WMFiT UKW co

Wartością dodaną projektu będzie:

  • Uzyskanie niezależnej autoryzacji jako specjalistycznego ośrodka szkoleniowego (Microsoft, Cisco lub podobne), co umożliwi realizację takich szkoleń także dla studentów a tym samym podniesie prestiż Uniwersytetu.
  • Podniesienie umiejętności kadry Uczelni w zarządzaniu i realizacji projektów współfinasowanych z funduszy UE.

Więcej o projekcie na stronie: www.informatyka.ukw.edu.pl