Projekty unijne

Lepszy START

Lepszy START

 

Projekt „Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych”  realizowany jest od 1 marca 2010 do 31 sierpnia 2015 roku.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało dofinansowanie w wysokości 3 197 004,63 zł

Cele szczegółowe:

 • uzupełnienie wiedzy studentów I roku kierunków Wydziału Nauk Przyrodniczych i   Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki z matematyki i fizyki,
 • zwiększenie wiedzy praktycznej studentów
 • lepsze przygotowanie studentów, absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Projekt podejmuje działania służące wzbogaceniu i dostosowaniu oferty UKW do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Programy wyrównawcze- fakultatywne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Staże studenckie - zakładają rozszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania.
 • Wsparcie biura karier – poprzez: szkolenia dla dwóch pracowników biura karier
 • Rozbudowę strony internetowej; wprowadzenie 4 nowych narzędzi:
 1. Internetowa Baza Danych Studentów i Absolwentów
 2. Składanie i publikowanie ofert za pośrednictwem internetu
 3. Wyszukiwarka CV, 
 4. Internetowa baza opinii pracodawców na temat poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawcy
 5. Realizacja szkoleń adresowanych do studentów przedmiotowych kierunków; organizacja dyżurów doradcy zawodowego

Więcej szczegółów na www.lepszystart.ukw.edu.pl