Projekty unijne

Narrative Envoronments For Play And Learning

Projekt Narrative environments for play and learning (NEPL) był realizowany na przestrzeni dwóch lat w okresie od 01.09. 2015 do 01.09.2017 w ramach programu Erasmus+ w kategorii KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP PROJECT   n° 2015-1-LT01-KA201-013443. Budżet całego projektu wynosił 241.810,00 euro. Dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) wysokość budżetu to kwota 24.310,00 euro.

Zespół projektu UKW tworzyli trzej pracownicy Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji oraz Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem (Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UKW):

Prof. dr hab. Ewa Filipiak (lider naukowy zespołu), dr Ewa Lemańska–Lewandowska i dr Małgorzata Wiśniewska.

Liderem projektu był Lithuanian University of Educational Sciences in Vilnius z Litwy i badacze prof. Pentti Hakkarainen oraz dr Milda Bredikyte, a partnerami badacze i nauczyciele praktycy z Litwy (Kindergarten Vilniaus lopselis-darzelis Gintarelis in Vilnius), z Polski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy; Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy), z Finlandii (University of Helsinki; Kaivokselan toimintayksikkö – day care unit) i z Wielkiej Brytanii (Vanessa Nursery School in London).

Główną ideą projektu było opracowanie nowego modelu pracy nauczyciela z dzieckiem wspierającego rozwój samoregulacji u dzieci w zabawie i uczeniu się w oparciu o kulturowo-historyczną koncepcję Lwa S. Wygotskiego.

W projekcie NELP  zaplanowano następujące cele:

  1. stworzenie odpowiednich warunków kulturowych dla zabawy narracyjnej i uczenia się w każdym kraju (klasie / szkole) – rezultat nowej pedagogiki narracyjnej,
  2. tworzenie i dokumentowanie narzędzi ewaluacji zabawy narracyjnej i praktyk uczenia się w klasach różnych kulturowo (nagrywanie i ewaluacja interakcji w zabawie, relacji między ko- i samoregulacją, korzystanie z ICT – technologii, itp.),
  3. opracowanie przewodnika NEPL i upowszechnianie idei narrative environments for play and learning; szkolenie profesjonalistów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie (warsztaty, seminaria i publikacje).

Zespół naukowy UKW miał do zrealizowania następujące zadania w projekcie NEPL: 

  • tworzenie przewodnika NEPL
  • tworzenie listy do samooceny dla nauczycieli, która ma służyć pomiarowi własnych postępów nauczyciela,
  • tworzenie kwestionariusza do administrowania namysłu nad korzyściami dla dzieci, rodzin i instytucji,
  • tworzenie kwestionariusza dla rodzin dotyczącego namysłu nad zmianami zachowań dzieci,
  • współtworzenie projektu zabawy narracyjnej realizowanej w szkole w Polsce
  • organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu i seminarium dla nauczycieli
  • przygotowanie bieżących raportów.

Wszystkie zespoły badawcze biorące udział w projekcie zajmują się na co dzień wspieraniem uczenia się i rozwoju dzieci na etapie wczesnej edukacji w kontekście teorii socjokulturowej Lwa S. Wygotskiego prowadząc działalność naukową i testując nowe rozwiązania w praktyce. Wieloletnie doświadczenia polskich badaczy w zakresie badania i rozwijania zdolności uczenia się zostały dostrzeżone przez międzynarodowe grono badaczy zajmujących się wczesną edukacją dziecka i znalazły swoją kontynuację w projekcie pod nazwą Narrative environments for play and learning (NEPL).

Członkowie międzynarodowego zespołu projektowego (badacze uniwersyteccy i nauczyciele praktycy) wspólnie pracowali nad projektem przewodnika NEPL (Narrative environments for play and learning). Nauczyciele wczesnej edukacji byli zaangażowani w oryginalną działalność zabawy narracyjnej odtwarzaną w kulturze własnych klas. Dzięki udziałowi w projekcie NEPL mieli okazję rozwijać kulturowe kompetencje niezbędne do tworzenia narracyjnego środowiska uczenia się,  uzyskać nowe perspektywy swojej roli w sytuacjach edukacyjnych tworząc przestrzeń dla rozwoju i uczenia się. Wspólna działalność w zabawie narracyjnej angażuje dorosłych i dzieci w konstruowanie i  podzielanie pełnego wyobraźni świata zabawy, gdzie uczestnicy nieustannie uczą się od siebie nawzajem. Udział dorosłych w dziecięcych zabawach zwiększa aktywność i sprzyja rozwojowi dzieci i uczeniu się poprzez aktywność odpowiednią dla wieku. Zaangażowane uczestnictwo w projekcie dało szansę na stosowanie modelu zabawy narracyjnej w praktyce edukacyjnej, udział w tworzeniu przewodnika NEPL i stawanie się tutorem dla nowych nauczycieli chcących wdrażać tę metodę pracy oraz tworzenie własnych projektów zabaw narracyjnych pozwalających wspierać procesy samoregulacji u dzieci w młodszym wieku.

Realizacja projektu NEPL przebiegała w trzech fazach:

Faza I – międzynarodowy wielodyscyplinarny zespół naukowy (Wczesne Dzieciństwo, Rozwój, Wczesna Edukacja, Psychologia, Neuropsychologia, itp.) wspólnie przygotowywał projekt przewodnika NEPL i materiały szkoleniowe dla zajęć narracyjnego nauczania – uczenia się i szkolenia nauczycieli oraz koncepcję wdrażania pierwszego narracyjnego projektu.

Faza II – studyjne wizyty szkoleniowe realizowane w poszczególnych krajach partnerskich

Zespół praktyków w Finlandii z wytycznymi liderów z międzynarodowego zespołu naukowego przygotował się do realizacji pierwszego projektu narracyjnego w Kaivokselan toimintayksikkö – centrum opieki dziennej. Zespół naukowy projektu opracował materiały szkoleniowe i przewodnik NEPL, który został przetłumaczony i opublikowany w czterech językach: litewskim, polskim, fińskim i angielskim (dostępny w wersji pdf na stronie: www.nepl.pl).

Faza III – upowszechnianie idei Narrative environments for play and learning realizowanej w Finlandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Litwie (seminarium dla nauczycieli wczesnej edukacji; relacja ze spotkania w Polsce: www.nepl.pl).

W ramach realizacji zadania związanego z upowszechnianiem wyników badań prowadzonych w projekcie, które dotyczyło wszystkich uczestniczących w projekcie zespołów, pracownicy Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji oraz Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Uczeniem się i Rozwojem (Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii) zorganizowali Ogólnopolskie Seminarium pt.: Organizacja narracyjnego środowiska zabawy i uczenia się według koncepcji Lwa S. Wygotskiego.

Seminarium odbyło się dnia 29 maja 2017 w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy. Adresowane było do 70 nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej (I etap edukacji), którzy mieli okazję zapoznać się z nowoczesną metodą zabawy narracyjnej oraz wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez zespół badawczy.

Seminarium stanowiło  podsumowanie międzynarodowego projektu badawczego Narrative environments for play and learning (NEPL).