Projekty unijne

Przedsiębiorczość akademicka studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Projekt innowacyjny pt.: Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP jest odpowiedzią na konkurs zamknięty zgłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego, nr 2/POKL/8/D.1.1/2010na projekty innowacyjne testujące PO KL, pt” „Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania wyników badań naukowych przez przedsiębiorców”.

Numer i nazwa Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki
Numer i nazwa Działania: 8.3. Projekty innowacyjne
Numer konkursu: 2/POKL/8/D.1.1/2010
Okres realizacji projektu: od 01.06.2011 do 30.06.2015
Budżet Projektu: 2 944 051, 91 zł
Autorzy Projektu: Katarzyna Kazimierska-Drobny; Piotr Żmudziński – IMIS UKW
Beneficjent: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Obsługa projektu prowadzona jest w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej
Biuro projektu: Kopernika 1; pokój 302; 85-074 Bydgoszcz

Celem ogólnym projektu jest opracowanie, przetestowanie upowszechnienie i włączenie do 2015r, modelu współpracy studentów, absolwentów i pracowników naukowych z przedsiębiorcami WKP w zakresie zwiększenie adaptacyjności środowiska akademickiego do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

Celem zasadniczym projektu jest PODNIESIENIE KWALIFIKACJI studentów kierunków technicznych (strategicznych dla regionu tj. informatyki i mechatroniki), w zakresie praktycznego wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT, prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskania praktycznych umiejętności z obszaru przedsiębiorczości, szczególnie MMŚP. Cel ten będzie realizowany poprzez innowacyjna ofertę edukacyjną skierowaną do społeczności akademickiej, gdzie zajęcia z podstaw przedsiębiorczości prowadzone będą przez praktyków biznesu, spoza uczelni. Wprowadzone zostaną różnorodne programy edukacyjne w tym z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych.

Ponadto projekt przewiduje podniesienie świadomości i kwalifikacji środowiska akademickiego w obszarach: przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną, komercjalizacji wyników prac B+R, patentowania.

Realizowane w projekcie przedsięwzięcia umożliwią także zacieśnianie oraz rozwój współpracy z przedstawicielami lokalnego biznesu. Proponowana strategia zakłada innowacyjne instrumenty współpracy z przedsiębiorstwami poprzez realizacje kooperacyjnych prac dyplomowych oraz doktorskich a także zachęcaniu studentów i promotorów do opracowania rozwiązań innowacyjnych m.in. z wykorzystaniem technologii ICT. Poprzez wspólne działania pomiędzy uczelnią a rodzimym przemysłem wzmocni się związek absolwentów z regionem kujawsko-pomorskim, w którym jest zlokalizowany uniwersytet.

Więcej na stronie: http://www.innowacyjny.ukw.edu.pl/