Projekty unijne

o jednostce

Pierwszym istotnym dla Uniwersytetu źródłem finansowania w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jest opiewający na blisko 2 mld euro Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój(POWER). W ramach POWER Uniwersytet ma możliwość ubiegania się o środki w zakresie dostosowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, poprawy jakości studiów doktoranckich i stwarzania lepszych warunków do studiowania na nich, współpracy międzynarodowej, rozwoju kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz lepszego zarządzania.

W ramach obowiązującej perspektywy możliwe do sfinansowania będą także działania związane ze zwiększeniem roli wiedzy i innowacji, jako czynników rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Istotne będzie wykorzystanie posiadanego obecnie przez sektor nauki zaplecza na rzecz generowania innowacji, szczególnie we współpracy z biznesem. PO IR przewiduje fundusze m.in. na: badania naukowe i ich późniejszą komercjalizację, staże podoktorskie dla młodych doktorów w wiodących ośrodkach za granicą, międzynarodowe studia doktoranckie realizowane przez polskie jednostki naukowe  z udziałem partnera zagranicznego czy przygotowanie jednostek naukowych do udziału w programach międzynarodowych.

Kontakt

Dział Projektów
Sekcja Programów Krajowych Funduszy UE
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
pok 909-911, piętro IX
tel. +48 52 323 67 77, 52 323 67 78
e-mail: fundusze@ukw.edu.pl