Projekty unijne

Wykwalifikowani. Aktywni. Komunikatywni absolwenci UKW

Celem projektu jest wzrost kompetencji niezbędnych na rynku pracy u 360 studentów UKW
w Bydgoszczy (240 K i 120 M) z kierunków technicznych i pedagogicznych. Projekt trwać będzie od 01.03.2016 r. do  28.02.2019 r.

Projekt przewiduje podnoszenie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych 

i zawodowych z zakresu przedsiębiorczości, zdiagnozowanych przez pracodawców jako najbardziej pożądane. Grupą docelową jest 360 studentów (240K i 120M) ostatnich dwóch semestrów studiów
I i II stopnia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zaplanowane zadania obejmują:

  •  certyfikowane szkolenia i warsztaty kształcące kompetencje,
  •  dodatkowe zadania praktyczne - zespoły projektowe oraz wymianę dobrych praktyk,
  •  współpracę studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Ważnym elementem projektu jest interdyscyplinarność i praktyczna współpraca dwóch kierunków. Tworzone będą zespoły projektowe składające się ze studentów kierunków technicznych i pedagogicznych, które wspólnie opracują projekt/narzędzie, w odpowiedzi na potrzeby pracodawców, co przybliży studentom realia współczesnego rynku pracy. Połączenie kierunków przyczyni się do ukształtowania i wzmocnienia kompetencji komunikacyjnych, dzięki pracy w zespołach analitycznych, informatycznych, w zakresie znacznie szerszym, niż miałoby to miejsce w przypadku grup składających się ze studentów tych samych kierunków studiów.

Istotą projektu jest zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy, budowanie relacji zawodowych i transfer kompetencji, pomiędzy studentami kierunków technicznych –pożądanych z punku widzenia obszarów kluczowych dla gospodarki oraz studentów kierunków społecznych związanych z opieką całożyciową, włączaniem społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji w ramach działań uczelni wspartych z EFS u 355 osób (237 K i 118 M). Ponadto 144 osoby (96K i 48M) będą kontynuowały kształcenie lub podejmą zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia.

Zobacz stronę projektu.