Dla autorów

Zasady redakcyjne i edytorskie przygotowywania artykułów do publikacji w czasopiśmie "Świat Idei i Polityki"

 

Podstawowe wymogi techniczne:

 • Teksty należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: swiat_idei@ukw.edu.pl 
 • Publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.
 • Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.
 • Objętość artykułu, wraz z przypisami i bibliografią, powinna się mieścić w przedziale 20-40 tys. znaków ze spacjami.
 • Plik powinien być zapisany w formacie Microsoft Word (DOC lub DOCX).
 • Czcionka 12, Times New Roman.
 • Ustawienia strony: wyrównanie do prawej i lewej strony; marginesy: lewy - 3,5; prawy - 2,5; górny i dolny -2,5; interlinia - 1,5.
 • Prosimy o usuwanie odstępu po akapicie.
 • W pierwszym przypisie należy zamieścić informacje o Autorze według wzoru: należy podać tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną, uczelnię, adres e-mail, ORCID
 • Na początku tekstu, po imieniu i nazwisku autora, należy podać adres korespondencyjny na potrzeby redakcji;
 • Należy zamieścić streszczenia w języku polskim (200-250 słów) oraz w języku angielskim wraz z przetłumaczonym na j. angielski tytułem artykułu. Funkcją streszczenia jest wskazanie celów artykułu, problemu badawczego, metod badawczych, hipotezy, rozmiar czcionki 11, interlinia - 1,0.
 • Należy zamieścić słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w języku polskim i języku angielskim, rozmiar czcionki 11.
 • Bibliografię należy załączyć bezpośrednio po tekście właściwym, rozmiar czcionki 11.
 • Nie należy przenosić w tekście pojedynczych znaków z końca wiersza do następnej linii.
 • Cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy).
 • Krótkie zwroty obcojęzyczne powinny być zapisywane kursywą (np. de facto).
 • Tytuły książek, monografii, prac naukowych itp. powinny być zapisane kursywą, bez cudzysłowu.
 • Daty zapisywać należy w postaci: 16 czerwca 2010 r. (skrócenie słowa „rok”). Dekady zapisywać należy w postaci: lata 90. XX w. (skrócenie słowa „wiek”).
 • Imiona i nazwiska w tekście głównym pisać należy w postaci: T. Paleczny, przy czym pierwsze wystąpienie danego imienia przy nazwisku zapisywać należy w pełnym rozwinięciu, np. Tadeusz Paleczny.

 

Przypisy:

 • W czasopiśmie stosowany jest zapis cytowań według norm APA, czyli w nawiasach w tekście artykułu.
 • Przywołania literatury należy stosować wg. wzoru: nazwiska autorów, rok wydania i ewentualnie numery strony w przypadku cytatu.
 • Przykład dla jednego autora: (Kowalski, 2018) lub „Jak podaje Kowalski (2018), stan badań…”, zaś w przypadku cytatu (Kowalski, 2018, s. 35).
 • Przykład dla dwóch i trzech autorów: (Kowalski & Nowak, 2018) oraz (Kowalski, Nowak & Jankowski 2018); dla więcej niż trzech autorów podaje się jedynie nazwisko pierwszego z nich, czyli: (Kowalski et al., 2018).
 • W przypadku odsyłania do większej ilości prac naraz, oddziela się je średnikiem, np.: (Kowalski 2018; Nowak 2017; Jankowski 2010).
 • Jeśli kilka prac tego samego autora zostało opublikowanych w tym samym roku, należy do roku publikacji dodawać kolejne małe litery alfabetu, np.: (Kowalski, 2018a) i (Kowalski, 2018b).
 • W przypisach inicjał imienia podaje się jedynie w przypadku, gdy cytuje się prace dwóch autorów noszących to samo nazwisko, np.: (Kowalski J., 2018; Kowalski S., 2015).
 • Dopuszcza się stosowanie przypisów uzupełniających tekst w formie przypisów dolnych, z numeracją ciągłą dla całego artykułu, lecz autorzy proszeni są o maksymalne ograniczenie ich ilości.

 

Bibliografia: 

 • Wykaz przywołanej literatury i źródeł umieszczamy za tekstem właściwym od nowej strony (bez podziału na rodzaje).
 • Wykaz powinien być zapisany według norm APA, uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów.
 • W przypadku cyrylicy konieczna jest translacja.
 • Dla czasopism posiadających numer DOI należy go podać w bibliografii.

 

Przykłady:

 • Artykuł w czasopiśmie:

Autor, A., & Autor, B. (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Tom(Numer), strony. DOI.

Np.: Kowalski, J. (2018). Konfucjanizm a kapitalizm. Świat Idei i Polityki, 19, ss. 80-104. DOI: http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy.

 

 • Monografia:

Autor, A. A. (Rok). Tytuł książki: Podtytuł. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Np.: Kowalski, J. (2015). Chińska droga rozwoju. Warszawa: PWN.

 

 • Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją:

Autor, A. (Rok). Tytuł rozdziału. W: A. A. Redaktor & B. B. Redaktor (red.), Tytuł książki (strony rozdziału). Miasto: Wydawnictwo.

Np.: Kowalski, J. (2015). Konfucjanizm a kapitalizm. W: B. Nowak (red.), Rola konfucjanizmu w rozwoju gospodarczym Chin (230-256). Warszawa: PWN.

 

 • Źródło elektroniczne:

Autor, A. (Rok, Dzień i Miesiąc). Tytuł artykułu. Tytuł strony internetowej. Pobrano z lokalizacji http://www.address.com/url/.

Np. Kowalski, J. (2018, 6 Maja). Chińska bańka nieruchomości. Forsal. Pobrano z lokalizacji http://www.forsal.pl/xyz/xyz/.
lub w przypadku braku autora: Eksport produktów przemysłowych z Chin. (2015). Internetowa Baza Informacji Gospodarczych. Pobrano z lokalizacji http://www.ibig.edu.pl/xyz/.

 

 • Należy przesłać oświadczenie o oryginalności tekstu, wypełnione, podpisane i zeskanowane (w postaci pliku jpg lub pdf) na adres wraz z nadesłanym artykułem: swiat_idei@ukw.edu.pl 

 

Układ artykułu

[tekst wyjustowany, Times New Roman, czcionka zasadniczo 12, interlinia zasadniczo 1,5]

Imię i nazwisko[1] – czcionka 12, pogrubiona, wyrównanie do lewej strony.

Adres korespondencyjny (na potrzeby redakcji)

Tytuł artykułu – czcionka 14, pogrubiona, wyrównanie do lewej strony.

Streszczenie: w j. polskim, czcionka 11, interlinia 1, 200-250 słów.

Słowa kluczowe: w j. polskim, czcionka 11, interlinia 1.

Wstęp - czcionka 12.

Śródtytuły - czcionka 12.

Zakończenie - czcionka 12.

Bibliografia - czcionka 11, interlinia 1.

Tytuł w j. angielskim - czcionka 11, pogrubione.

Streszczenie w j. angielskim - czcionka 11, interlinia 1.

Słowa kluczowe w j. angielskim - czcionka 11, interlinia 1.

 

[1] Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, jednostka organizacyjna, uczelnia, adres e-mail, ORCID - czcionka 10, interlinia 1.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Redakcja czasopisma Świat Idei i Polityki,

ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz, tel. 52 32 59 230