Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

o jednostce

Zainteresowanie naukowo-badawcze pracowników

Zakładu koncentruje się wokół zagadnień z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Przedmiot badań realizowanych w Zakładzie obejmuje w szczególności:

A. Prawo pracy

  1. Elastyczne formy wykonywania pracy:
  • telepraca,
  • praca tymczasowa,
  • samozatrudnienie
  1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.
  2. Podstawy prawne kreujące więzi w zatrudnieniu.
  3. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy

B. Zabezpieczenie społeczne

  1. Problematyka wypadków przy pracy.
  2. Zatrudnianie osób niepełnoprawnych.

Wyniki badań i osiągnięcia naukowe pracownicy prezentują systematycznie szerszej społeczności akademickiej w formie publikacji i referatów wygłaszanych na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym czy też w czasie debat organizowanych wspólnie z kołami naukowymi Instytutu i uczelni.

na skróty