Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ewidencji i Inwentaryzacji

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ewidencji i Inwentaryzacji
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
KWESTURA blok E, pokój 01
tel: 52 34 19 364


Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ewidencji i Inwentaryzacji wchodzi w skład struktury organizacyjnej Kwestury i jest podporządkowany bezpośrednio zastępcy Kwestora UKW

Zakres działania

 1. Sporządzanie i realizacja planów inwentaryzacji;
 2. Przeprowadzanie spisów z natury w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu w ustalonych terminach oraz w dowolnym okresie i terminie, jeżeli zachodzą szczególne okoliczności;
 3. Sporządzanie pisemnych informacji z przebiegu przeprowadzonej inwentaryzacji w poszczególnych jednostkach;
 4. Udział w wyjaśnieniu różnic inwentaryzacyjnych wspólnie z jednostkami, których różnice dotyczą;
 5. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu inwentaryzacyjnego;
 6. Ocena stanu inwentaryzowanego majątku i jego zabezpieczenie;
 7. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji;
 8. Rozliczanie inwentaryzacji rzeczowego majątku trwałego oraz majątku obrotowego Uniwersytetu;
 9. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem środków trwałych w budowie;
 10. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia ksiąg inwentarzowych;
 11. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynów i skryptów oraz ich rozliczanie;
 12. Dokonywanie zapisów dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 13. Ustalanie i stosowanie stawek amortyzacyjnych, opracowywanie planu amortyzacji i umorzeń.