dr Biały Filip Publikacje

dr Biały Filip Publikacje

dr Biały Filip - Publikacje

Książki / Books

 1. Kultura popularna i ideologia. Polityczne interpretacje rozrywki i sztuki [Popular Culture and Ideology. Political Interpretations of Entertainment and Art], eds. F. Biały, J. Jakubowski, Poznań 2020.
 2. Koncepcje demokracji agonistycznej [Concepts of Agonistic Democracy], Poznań 2018.
 3. Political Science, Politische Wissenschaft, Politologija. Antologia tekstów [Political Science, Politische Wissenschaft, Politologija. An Anthology], eds. J. Wiśniewski, E. Jeliński, F. Biały, A. Bielawska, Ł. Dulęba, B. Hordecki, Poznań 2017.

Artykuły i rozdziały / Articles and chapters

 1. British Political Studies, co-author: Ł. Dulęba, in: J. Wiśniewski (ed.), Political Science, Politische Wissenschaft, and Politologija in Comparative Perspective, Poznań – Moscow 2018.
 2. Nauka o polityce w Wielkiej Brytanii [Political Science in Great Britain] – co-author: Ł. Dulęba, in: J. Wiśniewski (red.), Political science, Politische Wissenschaft, politologija. Literatura politologiczna w ujęciu porównawczym, Poznań 2017.
 3. W obronie Machiavellego [In Defense of Machiavelli], “Przegląd Polityczny” 2016, nr 139/140.
 4. Uparcie odmienne? Fikcyjna teoria państwa i wolność republikańska według Quentina Skinnera [Stubbornly Distinct? Fictional Theory of the State and the Republican Freedom Accodring to Quentin Skinner] – co-author: Ł. Dulęba, in: J. Grygieńć, Quentin Skinner: metoda historyczna i wolność republikańska, Toruń 2016.
 5. Quentin Skinner: historyk i kontekst [Quentin Skinner: Historian and Context], “Przegląd Polityczny” 2015, nr 135.
 6. Quentin Skinner: doniosłość i znaczenie. Komentarz tłumacza “Znaczenia i rozumienia w historii idei” [Quentin Skinner: Significance and Meaning. A comment from the translator of ‘Meaning and Understanding in the History of Ideas’], “Refleksje” 2014, vol. 9.
 7. Rywalizacja starożytnych z rywalizacją nowoczesną porównana. Jacob Burckardt, Fryderyk Nietzsche, Johan Huizinga i Hannah Arendt o kulturze agonu [The Rivalry of the Acients compared with that of the Moderns. Jacob Burckhardt, Friedrich Nietzsche, Johan Huizinga and Hannah Arendt on the Culture of Agon] – forthcoming.
 8. Polityczność literatury jako polityczność interpretacji [The Politics of Literature as the Politics of Interpretation] – co-author: J. Jastrzębska, in: E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (eds.), W poszukiwaniu polityczności, Poznań 2014.
 9. Politologia Internetu? Teoria władzy w świecie nowych mediów [Politology of the Internet? Theory of power in the world of new media], in: M. Musiał-Karg (ed.), Demokracja w obliczu nowych mediów, Toruń 2012.
 10. Etyka mediów w erze content farmingu [Media ethics in the age of content farming], in: P. Pawlak, W. Strzelecki, G. J. Morais da Costa (eds.), Kultura – media – etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, Gniezno – Poznań 2013.
 11. Historiografia myśli politycznej a współczesność. Metodologia “szkoły Cambridge” [Historiography of political thought and contemporary times. Methodology of Cambridge School], T. Wallas (ed.), Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, Poznań 2012.
 12. Etyka demokracji liberalnej w koncepcji Johna Rawlsa. Zakres stosowalności [Ethics of liberal democracy in the theory of John Rawls], W. Machura (ed.), Etyka w mediach. 5, , Poznań­­ – Opole 2010.
 13. Politologia – nauka bez paradygmatu? Ramy poznawcze w badaniu polityki [Political science – without the paradigm? A framework of political studies], M. Krzysztofik, D. Gauza (ed.), Politologia jako nauka? Teoria a praktyka analizy politologicznej, Zielona Góra 2010.
 14. Pomiędzy opozycyjnością a współpracą. Spór o ocenę strategii politycznej środowiska “Tygodnika Powszechnego” [Between the opposition and collaboration. A debate over the assessment of political strategy of „Tygodnik Powszechny”], “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 129, Studia Politologica IX, Kraków 2013.
 15. “Polityczność” jako przedmiot poznania politologii [‘The political’ as the subject of knowledge in political science], “Refleksje” 2012, vol. 6.
 16. Konflikt jako wartość? Demokracja agonistyczna a populizm europejski w ujęciu Chantal Mouffe [Conflict as a value? Agonistic democracy and European populism in the theory of Chantal Mouffe], “Refleksje” 2010, vol. 1.