Informacje

Regulamin

I Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, dostępny pod adresem www.sklep.ukw.edu.pl prowadzony jest przez Dział Promocji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. JK Chodkiewicza 30, 85-792 [ NIP 542647568, REGON 340057695]. 

II Rodzaje i zakres świadczenia usług 

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym są osoby fizyczne (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych), osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej(zwaną dalej "Klientem").
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi spełniać minimalne wymagania techniczne umożliwiające przeglądanie, obsługę konta i składanie zamówień, tj. dostęp do komputera z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari).
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową, o ile stan magazynu pozwala na wydanie potrzebnej liczby produktów.

III. Ochrona danych i polityka prywatności

 1. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jedynym posiadaczem informacji o danych osobowych klienta i zobowiązuje się do nieudostępniania, przekazywania lub sprzedaży tych danych jakiemukolwiek innemu podmiotowi za wyjątkiem przekazania Poczcie Polskiej, operatorom płatności. 

IV Rodzaje i zakres produktów

 1. Sklep Internetowy oferuje towary (zwane dalej „Produktami”).
 2. Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu. Nie wpływa to jednak na ich właściwość.
 3. Produkty promocyjne, wyprzedażowe są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych, które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów UKW.
 5. Część Produktów dostępna jest tylko na indywidulane zamówienie, co wydłuża czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony indywidulanie o terminie realizacji.

V Ceny

 1. Ceny podawane w Sklepie Internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz ustalania cen promocyjnych i wyprzedażowych.

VI Zakres zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę (24/7)  przez siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.30 w soboty w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 3. Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów UKW. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie trzech dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości co do ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji Sklep Internetowy ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.
 5. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia.
 6. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).

VII. Formy płatności sprzedaży

 1. Sklep Internetowy umożliwia następujące formy płatności:
 • przelewem elektronicznym na numer konta Sklepu: 22 1500 1360 1213 6009 1201 0000

VIII. Dostawa, koszty, odbiór

 1. Informacje o kosztach związanych z dostawą przesyłki znajdują się w zakładce czas i koszty dostawy.
 2. Dostawa Produktów odbywa się osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Termin dostawy określa Poczta Polska.
 4. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez Pocztę Polską.
 5. W przypadku odbioru Produktów w Dziale Promocji i Biurze Prasowym, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. Ponadto, Klient który w zamówieniu jako miejsce odbioru wskazał Dział Promocji i Biuro Prasowe zobowiązany jest do dokonania odbioru najpóźniej w ciągu pięciu dni od terminu otrzymania wiadomości o możliwości odbioru. Informacja ta będzie wysłana na e-mail Klienta podany podczas zakupu.
 6. Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
 7. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

IX Gwarancje i Reklamacje

 1. Jeżeli w opisie nie wskazano inaczej, Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty sprzedawane w sklepie.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną pod adres e-mail: sklep@ukw.edu.pl lub listownie na adres: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – sklep, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Sprzedawca, w przypadku uznania reklamacji, jest zobowiązany do usunięcia wady lub dostarczenia nowego Produktu.
 8. Prawo do złożenia reklamacji upływa po jednym roku, licząc od terminu otrzymania Produktu.

X Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia Produktów.
 2. W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy, Klient redaguje oświadczenie i przesyła je na adres e-mail: sklep@ukw.edu.pl. W odpowiedzi otrzyma numer zwrotu, którym należy oznaczyć przesyłkę ze zwracanymi Produktami.
 3. W związku z odstąpieniem od umowy, Klient zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.
 5. W przypadku zwrotu zniszczonych Produktów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego nie będzie zobowiązany do zwrotu ceny zakupów.
 6. Koszt przesyłki zwracanych Produktów ponosi Klient.
 7. Sklep Internetowy dokona zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.
 8. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego odstąpi od umowy i realizacji zamówienia zawsze, gdy podczas składania zamówienia nie zostaną podane przez Klienta wszystkie niezbędne do realizacji zamówienia dane.

XI Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Sklep Internetowy uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych UKW.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/