Ponad 5 mln zł dla UKW z POWER

 • 08 lutego 2018
Piotr Ziółkowski i prof. Jacek Woźny z voucherem
Piotr Ziółkowski i prof. Jacek Woźny z voucherem

28 lutego 2018 r. Piotr Ziółkowski, szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów wręczył Rektorowi UKW prof. Jackowi Woźnemu voucher na realizację projektu.

5.217.146,11 zł  dla UKW na sfinansowanie projektu pn. Nowoczesny Uniwersytet.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 1 lutego 2018 r. zakończyło ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki II,

Działanie 3.5 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 35 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 28 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania. Wniosek UKW uzyskał łączną sumę 90 punktów i znalazł się na 17 miejscu listy rankingowej.

Projekt pn. "Nowoczesny Uniwersytet" w całości powstał w Biurze Funduszy Europejskich.

Realizowany będzie od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2022 roku. Projekt obejmie działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią oraz szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów oraz szkolenia dla kadry UKW.

Celem projektu jest:

 • podniesienie kompetencji 408 studentów z UKW z kierunków: Pedagogika, Pedagogika wczesnoszkolna, Administracja, Informatyka, Ekonomia i Mechatronika odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni,
 • podniesienie kompetencji przez 60 pracowników dydaktycznych,
 • podniesienie kompetencji przez 10 osób kadry kierowniczej,
 • podniesienie kompetencji przez 130 pracowników administracyjnych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości funkcjonowania.

Planowane działania w ramach projektu:

 • Szkolenia zawodowe dla  studentów kierunków pedagogicznych; technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej; Kompetencje społeczne; Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach;  Język angielski dla opiekunów dziecięcych;
 • Szkolenia zawodowe dla  studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych: Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych; Programy Biurowe w administracji; Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów; Systemy prezentacji informacji w biznesie, Zintegrowane systemy klasy ERP II;
 • Szkolenia zawodowe dla  studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki: Solid Works; Inżynieria prototypowania w IT;  Programowanie w środowisku Microsoft; Zintegrowane systemy klasy ERP II; Lean Office;.

Wszyscy studenci objęci modułem podnoszenia kompetencji uczestniczyć będą:

 • w warsztatach realizowanych przy współpracy z potencjalnymi pracodawcami,
 • odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy charakterystyczne dla danej branży zgodnej z kierunkiem kształcenia,
 • w 2 dniowych wizytach studyjnych w firmach/podmiotach zgodnych z kierunkiem kształcenia i ścieżką kompetencyjna,
 • w miesięcznych  płatnych stażach. 

Pracownicy dydaktyczni UKW  będą mieli możliwość podnieść kwalifikacje w obszarze;

 • autoprezentacji i wystąpień publicznych,
 • technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej,
 • obsługi platformy e-learningowej (Zdalnego kształcenia),
 • komercjalizacji badań naukowych,
 • absorpcji środków finansowych (np. Horyzont2020).

Pracownicy administracyjni będą mieli możliwość podnieść kwalifikacje w obszarze:

 • zastosowania programów biurowych w administracji,
 • znajomości języka angielskiego,
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

oraz ukończyć studia podyplomowe z zakresu:

 • zarządzania nieruchomościami,
 • prawa pracy,
 • zamówień publicznych,
 • ekonomii i zarządzania,
 • administracja i zarządzanie.

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia funkcjonowania uczelni poprzez dostosowanie systemu IT do powszechnie panujących trendów w mediach elektronicznych, modernizację funkcjonalności portalu UKW oraz systematyzację i kategoryzację uczelnianych zasobów informatycznych, co w bezpośredni sposób zostanie wykorzystane w celu doskonalenia jakości kształcenia. 

W efekcie realizacji projektu:

 • 408 studentów uzyska nowe kwalifikacje zawodowe i rozwinie kompetencje m.in. informatyczne, analityczne i komunikacyjne,
 • 60 osób z kadry dydaktycznej rozwinie kompetencje dydaktyczne, w tym prezentacyjne i specjalistyczne językowe,
 • 10 osób kadry kierowniczej i 130 osób kadry administracyjnej rozwinie kompetencje w zakresie zarządzania informacją, projektami, finansami, w obszarze procedur zamówień publicznych czy umiejętności językowe,
 • Uczelnia wdroży zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia wspierając proces dydaktyczny poprzez wykorzystanie rozwiązań ICT.

fot. Andrzej Obiała