Drugi nabór na granty przedwdrożeniowe zakończony

 • 21 marca 2018

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują od kilku miesięcy wspólny projekt pn. Inkubator Innowacyjności +. Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Z całej kwoty dofinansowania ok. 1,9 mln zł obie uczelnie przeznaczyły na wewnętrzne działanie konkursowe, które ma promować najlepsze innowacyjne projekty, wynalazki, pomysły, badania naukowe, które mogą być zastosowane w biznesie i trafić na rynek w formie konkretnych usług czy produktów. Naukowiec lub wyróżniony zespół badawczy będzie mógł przeznaczyć uzyskane pieniądze (max 90 000 zł netto) np. na zakup niezbędnych materiałów, będzie możliwe wykorzystanie dodatkowej aparatury badawczej, zamówienie usług badawczych na zewnątrz itp.

W drugiej edycji konkursu zorganizowanego na UKW w Bydgoszczy zgłoszono 3 tematy:

 • Wniosek nr 01/02/2018/UKW

Tytuł projektu: Stanowisko do badania ekstensometrii tkanek, skóry i innych biozgodnych materiałów tworzyw sztucznych.
Kierownik grantu: dr inż. Katarzyna Kazimierska - Drobny       
Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki       

 • Wniosek nr 02/02/2018/UKW

Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji oleju smarowego opartego o nano-cząstki heksagonalnego azotku boru.   
Kierownik grantu: dr hab. inż. prof. Wiesław Urbaniak       
Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki       

 • Wniosek nr 03/02/2018/UKW

Tytuł projektu: System akwizycji danych dla segmentowych kolektorów prądu ogniw paliwowych typu PEM.  
Kierownik grantu: dr Tomasz Bednarek       
Wydział: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki      

W pierwszej edycji konkursu zorganizowanego na UKW wybrano 8 zgłoszonych projektów na łączną kwotę 630 840 zł. Lista tematów projektów na granty na prace przedwdrożeniowe 
w ramach UKW w Bydgoszczy, które uzyskały pozytywną rekomendację i finansowanie:

 • Wniosek nr 01/01/2017/UKW

Tytuł projektu: Proekologiczna technologia przemysłowego zagospodarowania odpadowego poli (kwasu mlekowego) (PLA, polilaktyd) jako alternatywnego surowca dla branży poliuretanowej
Kierownik Grantu: dr hab. Inż. Joanna Paciorek - Sadowska, prof. nadzw. UKW
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

 • Wniosek nr 02/01/2017/UKW

Tytuł projektu: Drukowany 3D egzoszkielet pasywny dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych
Kierownik Grantu: dr inż. Dariusz Mikołajewski
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

 • Wniosek nr 03/01/2017/UKW

Tytuł projektu: Prototyp bezzałogowej pływającej platformy pozyskiwania danych hydromorfologicznych
Kierownik Grantu: dr Piotr Kotlarz
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

 • Wniosek nr 04/01/2017/UKW

Tytuł projektu: Wytwarzanie sztucznych narządów przy wykorzystaniu druku 3D
Kierownik Grantu: mgr Zbigniew Szczepański
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

 • Wniosek nr 05/01/2017/UKW

Tytuł projektu: Macierzowy system tomografii impedancyjnej
Kierownik Grantu: dr Janusz Łukowski
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

 • Wniosek n 06/01/2017/UKW

Tytuł projektu: Opracowanie technologii identyfikacji odmian ziemniaka uprawianych
w Polsce na podstawie analiz DNA
Kierownik Grantu: dr hab. Artur Dzialuk, prof. nadzw. UKW
Wydział Nauk Przyrodniczych UKW

 • Wniosek nr 07/01/2017/UKW

Tytuł projektu: Zautomatyzowane stanowisko do badania właściwości tribologicznych materiałów smarowych i podzespołów trących
Kierownik Grantu: dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, prof. UKW 
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

 • Wniosek nr 09/01/2017/UKW

Tytuł projektu: Rozbudowa bezkontaktowego systemu ultradźwiękowego do kontroli jakości płyt konstrukcyjnych
Kierownik Grantu: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek 
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki UKW

Warto nadmienić, że projekt Inkubator Innowacyjności + poza działaniem grantowym na rzecz wsparcia i komercjalizacji wybranych rozwiązań ma charakter wielozadaniowy. W ramach projektu finansowane są np. opłaty za zgłaszane nowe patenty na obu uczelniach, realizowane są specjalistyczne analizy rynku w celu weryfikacji wartości wdrożeniowej zgłaszanych przez pracowników naukowych patentów, czy też możliwe są wyjazdy targi, gdzie naukowcy obu uczelni mogą zaprezentować swoje innowacyjne pomysły.

Obu jednostkom uczelnianym, które odpowiadają za realizację i koordynację projektu Inkubator Innowacyjności + tzn. Regionalnemu Centrum Innowacji - Centrum Transferu Technologii UTP w Bydgoszczy oraz Centrum Transferu Technologii i Innowacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zależy na efektywnym działaniu wspólnego, regionalnego konsorcjum na rzecz wdrożeń i komercjalizacji swoich badań do gospodarki.

Obie uczelnie, ze względu na swoją specyfikę, mogą także transferować do gospodarki regionu konkretną wiedzę, nie tylko produkty czy urządzenia. Dla obu uczelni ten projekt umożliwi pokonanie barier rozwojowych z zakresu komercjalizacji wiedzy, z którymi nie są sobie w stanie poradzić z powodu zbyt małych środków finansowych przeznaczanych na ten cel na obu uczelniach. Pieniądze z projektu są właściwym impulsem by skierować dane badania naukowe "w stronę rynku" i zainteresowanych nimi przedsiębiorców.

Pobierz pliki