Powołanie spółki celowej AIP UKW

  • 13 kwietnia 2018

12 kwietnia 2018 r. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Jacek Woźny powołał Spółkę celową UKW pod nazwą „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego sp. z o.o.”. Powołanie AIP UKW sp. z o.o. zostało zrealizowane zgodnie z Uchwałą Senatu UKW nr 11/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

Celem Spółki jest:

  • komercjalizacja pośrednia, przez co rozumie się zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 36) ustawy p.s.w. obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowanie wariantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,
  • na podstawie umowy z Uniwersytetem zarządzanie prawami do wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami w zakresie komercjalizacji bezpośredniej,
  • świadczenie innych usług związanych z komercjalizacją.

W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostali:

  • dr inż. Dariusz Mikołajewski - Prezes Zarządu,
  • mgr Monika Łaganowska - Wiceprezes Zarządu.

fot. A. Obiała