Przetarg - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej 34

  • 14 maja 2018

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Bydgoszczy, przy ul. Przemysłowej 34.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych - księga wieczysta KW nr BY1B/00079174/1. Nieruchomość składa się z: działki gruntowej nr 1/14 o powierzchni 1,0357 ha z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkiem biurowo-dydaktycznym o pow. użytkowej 4 606,80 m2, stanowiącym prawo własności.

Budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym stwierdzonym  na podstawie Protokołu z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego z dnia 29.11.2017 r. Posesja podłączona jest do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Cena wywoławcza: 5.751.000,00 PLN (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w walucie polskiej wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości netto, tj. 575.100,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 00/100).

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabycie nieruchomości, przy ul. Przemysłowej 34 w Bydgoszczy” należy przesłać lub złożyć w Kancelarii Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. J. K. Chodkiewicza 30 pok. 108, do 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 r. godz. 14:00 w siedzibie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.

Więcej informacji na stronie: www.ukw.edu.pl/strona/zamowienia_publiczne/