Studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej

  • 11 lipca 2018

Zapraszamy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ofercie nowości: Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Pedagogika Specjalna w zakresie Resocjalizacji z Elementami Socjoterapii.

Jedyna taka oferta!

Realizuj studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie jednej specjalności lub za dodatkową opłatą tylko za moduł specjalnościowy uzyskaj w tym samym czasie dyplomy dwóch specjalności!

Liczba semestrów: 3

Data rozpoczęcia: 01.10.2018 Data zakończenia: 15.07.2019

Absolwent studiów: posiada wiedzę o niepełnosprawności - w szczególności o niepełnosprawności intelektualnej. Studia przygotowują do diagnozy psychopedagogicznej ucznia, planowania pracy pedagogicznej, w tym tworzenia programów edukacyjno-terapeutycznych i wychowawczych z uwzględnieniem jego indywidualnych ograniczeń i możliwości. Przygotowują do dostosowania do specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z niepełnosprawności i/lub niedostosowania społecznego programów, form, metod, środków kształcenia i wychowania oraz weryfikacji efektów kształcenia i procesu oceniania. Absolwent studiów posiada kompetencje potrzebne do prowadzenia zajęć ze swojego przedmiotu z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających.

Potencjalne miejsca pracy:

przedszkola, przedszkola z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne realizujące nauczanie religii z dziećmi ze SPE; szkoły specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, szkoły z klasami integracyjnymi i edukacją włączającą; placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną, oparte na środowisku lokalnym; środowiskowe domy samopomocy, świetlice i świetlice terapeutyczne, duszpasterstwa specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnością, wspólnoty życia i wspólnoty spotkaniowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwent studiów: posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się dostosowaną do niedostosowania społecznego uczniów. Ponadto posiada wiedzę z zakresu dydaktyki specjalnej i szczegółowej metodyki. Absolwent posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów niedostosowanych społecznie.

Potencjalne miejsca pracy:

przedszkola, szkoły i placówki specjalne lub integracyjne (oddziały specjalne lub integracyjne) i w edukacji włączającej - stanowisko nauczyciel przedmiotu w zakresie odpowiednim do posiadanych wcześniej uprawnień do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz w zakresie niedostosowania społecznego uczniów.

Wymagane kwalifikacje od kandydatów na obie specjalności:

Studia są adresowane do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), uzyskane na studiach licencjackich lub magisterskich, a pracują w szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych), co jest potwierdzone odpowiednim dokumentem przedstawionym przez kandydata

Warunki rekrutacji na obie specjalności:

Aby podjąć studia podyplomowe należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis dyplomu
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o przyjęcie na studia
  • zaświadczenie/dyplom/świadectwo potwierdzające posiadane kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela/przygotowania do nauczania przedmiotu

Koszt uczestnictwa:

I i II semestr - 1000 zł za każdy semestr, III semestr - 800zł.

Opłatę można uiścić jednorazowo lub w czterech ratach zgodnie z obowiązującym na uczelni harmonogramem opłat czesnego.

UWAGA: Koszt dodatkowego modułu specjalnościowego z zakresu tych studiów – to 800 zł

Zajęcia: planowane są w zjazdach raz na dwa tygodnie, w sobotę (w razie konieczności w wybrane niedziele) 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Pedagogiki i Psychologii (p.125),
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:
mgr Justyna Kwiatkowska tel: 52 34 19 314.
e-mail: psychped@ukw.edu.pl

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod adresem: studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

UWAGA: Przy rejestracji internetowej obowiązuje deklaracja ewentualnego wyboru dodatkowego modułu

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie do 15.09.2018. Liczy się kolejność zgłoszeń