Wymiana akademicka Katedry Fizjologii i Toksykologii z Portugalią

  • 20 grudnia 2018

Rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. W oparciu o rekomendację wspólnej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 10 spośród 51 złożonych wniosków. Z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został złożony projekt pt.: „Indoor Air Quality and Public Health – the health implications of fungi and mycotoxins contamination of HVAC systems - Jakość powietrza w pomieszczeniach i zdrowie publiczne - konsekwencje zdrowotne skażenia systemów HVAC grzybami pleśniowymi i mikotoksynami”.

Koordynatorem strony polskiej jest dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw. z Katedry Fizjologii i Toksykologii, Instytutu Biologii Eksperymentalnej, Wydziału Nauk Przyrodniczych. Stronę portugalską koordynuje Dr Susana Viegas z Centro de Investigação em Saúde Pública, Escola Nacional de Saúde Pública w Lizbonie. W projekcie z ramienia UKW uczestniczyć będą również: prof. dr hab. inż. Jan Grajewski, dr inż. Ewa Zastempowska, mgr Iwona Ałtyn, mgr Robert Kosicki oraz mgr Ewelina Soszczyńska.

Projekt otrzymał następujące oceny zespołów oceniających: 
1. wynik oceny zespołu oceniającego po stronie polskiej – 21/21 pkt, 
2. wynik oceny zespołu oceniającego po stronie portugalskiej – 35/40 pkt. 

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki. 

Link do informacji na stronie NAWA
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/756-wyniki-naboru-wnioskow-w-ramach-wymiany-bilateralnej-z-portugalia

Lista pozostałych beneficjentów dostępna jest na stronie w www.nawa.gov.pl w zakładce Wymiana bilateralna.