Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - studia podyplomowe

  • 07 marca 2019

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To studia doskonalące, ich ukończenie przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zapoznają słuchaczy z teorią, zwłaszcza z wiedzą z zakresu prawa oraz z praktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wyposażają w umiejętności interpersonalne konieczne do pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie oraz ze sprawcami przemocy. Słuchacze nabywają kompetencje i sprawności w zakresie dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną przemocy w rodzinie; stosowania metod, technik i środków interwencji wobec sprawców przemocy; organizowania świadczenia pomocy psychologicznej dziecku krzywdzonemu oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rekrutacja trwa do 31 marca 2019 r.
studiapodyplomowe.ukw.edu.pl

Posłuchaj więcej o studiach.