Praca: Dział Informatyzacji UKW

 • 12 marca 2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Informatyzacji na stanowisko związane z administracyjną obsługą systemu ERP oraz innych systemów zarządzania Uczelnią.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (preferowane kierunki informatyczne),
 • 3-letniego stażu pracy na stanowiskach związanych z informatyką lub teleinformatyką,
 • praktycznej znajomości systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych oraz języka SQL (preferowane MS SQL, MySQL),
 • znajomości systemu operacyjnego Windows Server,
 • podstawowej znajomości zagadnień sieciowych,
 • znajomości zagadnień płacowych, kadrowych, finansowo-księgowych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej,
 • samodzielności, dokładności, komunikatywności, odpowiedzialności, umiejętności pracy w zespole i odporności na stres.

Mile widziane będą:

 • znajomość oprogramowania Simple ERP,
 • znajomość środowiska wirtualizacji VMware,
 • znajomość systemów operacyjnych Linux,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym (rozwiązania VPN itp.).

Główne zadania na stanowisku to:

 • administrowanie systemem oraz bazą danych Simple ERP,
 • administrowanie serwerami obsługującymi systemy zarządzania Uczelnią (Windows Serwer),
 • wsparcie dla innych systemów, w tym systemu homebankingowego, oprogramowania Płatnik ZUS,
 • testowanie i wdrażanie nowego oprogramowania wykorzystywanego do zarządzania Uczelnią, w tym nowych wersji modułów systemu Simple ERP,
 • wsparcie użytkowników systemów zarządzania Uczelnią (przede wszystkim systemu Simple ERP),
 • monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z siecią teleinformatyczną,
 • nadzór nad archiwizacją danych w zarządzanych systemach,
 • bieżące wsparcie dla użytkowników w rozwiązywaniu problemów informatycznych związanych z oprogramowaniem (takim jak MS Windows, MS Office, przeglądarki itp.),
 • wsparcie techniczne użytkowników w obsłudze drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych itp.,
 • współpraca w ramach Działu Informatyzacji w zakresie planowania zakupów sprzętu i oprogramowania.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w dużej instytucji o ugruntowanej i stabilnej pozycji,
 • kontakt z różnorodnymi technologiami IT,
 • podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.

List motywacyjny oraz CV z referencjami i dokumentami potwierdzającymi nabyte kompetencje prosimy przesyłać do 31 marca 2019 r. w formie skanów na adres e-mail rekrutacjait@ukw.edu.pl lub w formie papierowej na adres „Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz” z dopiskiem na kopercie „Dział Informatyzacji – rekrutacja”. Prosimy o podanie w treści oferty oczekiwanego wynagrodzenia netto (w zł). Ponadto prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.


Oferty nie zawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami spełniającymi nasze wymagania.

Jednocześnie zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
 • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE),
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy o pracę zwrócone Pani/Panu lub zniszczone,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w przypadku aplikowania, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.