Składanie wniosków o miejsce w akademiku 2019/2020

 • 23 maja 2019
Studenci UKW przed Romkiem
Studenci UKW przed Romkiem

Wnioski o miejsce w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020 należy składać osobiście.
Formularze podań o przyznanie miejsca w DOMU STUDENTA należy pobrać ze strony i składać u Kierowników Domu Studenta:

 • DS Nr 1 ul. Łużycka 24 , pokój nr 2
 • DS Nr 2 ul. Łużycka 21 pokój nr 1

Terminy składania wniosków:

 • dla studentów starszych roczników upływa z dniem 30 czerwca 2019 r.
 • dla studentów I roczników upływa z dniem 28 sierpnia 2019 r.
 • natomiast studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia (MU) będą mieli możliwość złożenia dokumentów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, tj. we wrześniu br.

Do wniosku należy dołączyć :

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* rodziców za rok 2018
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* studenta za rok 2018
 • Dla rodzeństwa pełnoletniego, ale pozostającego we wspólnym gospodarstwie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za rok 2018
 • Zaświadczenie zawierające informacje o wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny za rok 2018
 • Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o nauce rodzeństwa (rodzeństwo w wieku do 7-miu lat - kserokopia aktu urodzenia);
 • Sądowa decyzja w sprawie rozwodowej;
 • Sądowa decyzja o zasądzeniu alimentów;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta.
 • Rolnicy składają:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych  dochodach* w 2018 roku oraz dołączają zaświadczenie lub nakaz płatniczy właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód oraz zaświadczenie z KRUS-u o pobieraniu bądż niepobieraniu zasiłku chorobowego za rok kalendarzowy 2018
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.    
 • Aktualnie bezrobotni składają zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach* za 2018 rok oraz dołączają zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranym (niepobieranym) zasiłku.
 • Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami kraju w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód.

* przez dochód  rozumiemy dochód obliczony przez odjęcie od dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu):

 • należnego podatku dochodowego,
 • składek na ubezpieczenie społeczne,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne.