Nowości wydawnicze - maj 2019

  • 06 czerwca 2019
 

Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska, Beata Morzyńska-Wrzosek (red.), Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z Forum Etyki Słowa, 2019, s. 303, ISBN 978-83-8018-246-2, 29,40 zł

Tom Aksjologiczne aspekty komunikacji jest poświęcony zagadnieniom współczesnego języka rozpatrywanym w aspekcie szeroko rozumianej aksjolingwistyki, ze szczególnym uwzględnieniem wartości etycznych. Teksty umieszczone w niniejszym zbiorze stanowią pokłosie ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji z udziałem gości zagranicznych pn. FORUM ETYKI SŁOWA, która odbyła się w Bydgoszczy 15-16 marca 2018 r. Treść artykułów pokazuje, jak wielkie znaczenie we współczesnej rzeczywistości ma interpretująca moc wartościującego słowa, jakie skutki może pociągać za sobą także w wymiarze etycznym. Oddając ten tom do rąk Czytelnika, redaktorzy publikacji życzą inspirującej lektury i mają nadzieję na włączenie się w dyskusję aksjologiczną, pogłębiającą refleksję nad kondycją i wielowymiarowością współczesnej komunikacji.

 

 

Ewa Anna Zwolińska, Doświadczanie audiacji, 2019. S. 196, ISBN 978-83-8018-250-9,
29,40 zł

Książka ta jest przewodnikiem po dziedzinie znanej jako edukacja muzyczna, prowadzona w sposób umożliwiający zrozumienie, na czym polega audiacja. Przedstawiono tu różne modele zachowania, które są możliwe do stworzenia w procesie uczenia się muzyki poprzez audiację. Jest to podejście praktyczne, dające znaczące rezultaty i znajdujące zastosowanie w różnych formach muzycznej aktywności. Autorka nawiązuje nie tylko do założeń teorii uczenia się muzyki, ale także do wieloletnich doświadczeń różnych badaczy.

 

 

Robert Mielhorski, Od Mieczysława Jastruna do Jerzego Broszkiewicza czyli pisarz i jego dzieło wobec uwarunkowań nowoczesności, 2019, s. 318, ISBN 978-83-8018-238-7, 29,40 zł

Zasadą kompozycyjną tomu jest idea jedności w różnorodności. Opracowanie to bowiem jest zarówno pracowitym i warsztatowo nienagannym problemowym,  aspektowym i niekiedy panoramicznym przedstawieniem polskiej literatury dwudziestowiecznej, jak i efektem starannej pracy analitycznej, skoncentrowanej na wybranych i zazwyczaj słabo rozpoznanych utworach, takich wybitnych poetów i pisarzy, jak: Mieczysław Jastrun, Bogdan Czaykowski i Leo Lipski. W orbicie zainteresowań autora znalazł się dorobek twórców mniej znany, zapomniany lub po prostu w nikłym stopniu poddany refleksji literaturoznawczej. Mimo że mamy  tu do czynienia z tak odmiennymi osobowościami twórczymi, poszczególne studia  koncentrują się wokół kategorii, zagadnień, gatunków, które niezmiennie zajmują  autora. Widzi on i interpretuje wydobyte i opisywane zjawiska oraz procesy  literackie w perspektywie dwudziestowiecznej ciągłości.

 

 

Aleksander Lasik, Andrzej Purat, Paweł Bielicki (red.), Współczesne problemy obszaru postradzieckiego, 2019, s. 528, ISBN 978-83-8018-230-1, 42,00 zł

Publikacja jest jednym z pierwszych opracowań omawiających różnorodne problemy występujące obecnie na obszarze postradzieckim. Zawiera materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. Współczesne problemy obszaru postradzieckiego, zorganizowanej przez instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji oraz Instytut Nauk Politycznych z Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych – Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła naukowców z wielu ośrodków naukowych Polski oraz z zagranicy m.in. z Moskwy, Kijowa, Astany, Biszkeku. Zakres tematyczny opracowań obejmuje kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Duża rozpiętość geograficzna zamieszczonych tekstów pozwoliła na wszechstronne potraktowanie tematu.

 

 

Daria Mazur, Beata Morzyńska-Wrzosek, Przestrzeń w kulturze współczesnej. Przestworza. Literatura i konteksty kulturowe. T 5, 2019, s. 202, ISBN 978-83-8018-224-0, 29,40 zł

W prezentowanym tomie, który jest piątą częścią serii wieloautorskich monografii poświęconych problematyce spacjalnej i publikowanych pod wspólnym tytułem Przestrzeń w kulturze współczesnej, znajdują się prace interpretujące dosłowne, metaforyczne i symboliczne znaczenie przestworzy. Autorzy zbioru rozpoznając tę kategorię jako temat dzieła, charakteryzując ją jako element świata przedstawionego, zwracają uwagę na jej wieloaspektowość, przekształcanie i wartościowanie, przybliżają jej kulturowe uwarunkowania, szczególnie uwzględniając zaś te, które inspirowane są dyskursem antropologicznym. Analizując bardzo różnorodne teksty kulturowe i odmienne formuły zaistnienia tytułowej kategorii, podkreślają oni konieczność niedomknięcia obszarów badawczych, lecz ich uelastycznienia i wyłonienia perspektywy, która pozwala na interpretowanie przestworzy poza uwarunkowaniami poszczególnych dyscyplin, otwierającej możliwość „przekraczania systemów poznawczych danej kultury”.